Метод. КЗ

«Астана медицина университеті» АҚ

 

 

 

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

Сабаққа арналған арналған әдістемелік кеңес

 

 

 

 

Курс……………….4 (Жалпы медицина)

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

№2 сабаққа арналған әдістемелік нұсқаулар.

Туберкулездің ерте зертханалық және рентгенологиялық диагностика әдістері.

 

Студенттерге туберкулездің ерте зертханалық және рентгенологиялық диагностика әдістерін үйрету.

 

Туберкулездің ерте зертханалық және рентгенологиялық диагностикасында білімді қалыптастыру.

туберкулезбен ауыратын науқастың диагностикасындағы қазіргі заманғы клиникалық, бактериологиялық, зертханалы-аспапты және рентгенологиялық зерттеу әдістерінің маңызы мен сипаттамасын.

қазіргі заманғы клиникалық, бактериологиялық, зертханалы-аспапты және рентгенологиялық зерттеу әдістерін туберкулез диагностикасында күнделікті қолданып, сауатты талдау.

 

— Туберкулезге күдігі бар науқастарды міндетті диагностикалық минимум бойынша зерттеу.

— Туберкулез диагностикасының қосымша әдістері.

— Туберкулезге күдікті науқастарды факультативті зерттеу әдістері.

— Туберкулезді инфекция кезіндегі жалпы және биохимиялық қан анализдеріндегі мүмкін болатын өзгерістер.

— Қақырықты зерттеу әдістері және оның маңызы.

— ТМБ-ның қасиеттері мен зерттелетін материалдағы оны анықталу әдістері.

— Бронхылық зерттеу әдістері. Комплексті бронхоскопияға мінездеме мен оның диагностикалық мүмкіндіктері.

— Қазіргі заманғы рентгенологиялық зерттеу әдістерінің жалпы мінездемесі: рентгенография, рентгеноскопия, электрорентгенография, зонография, кимография, бронхография, томография, компьютерлік томография және олардың артықшылығы мен кемшіліктері.

— Кеуде клеткасы рентгенограммасының сапасын бағалау, зерттелетін объектінің толық қамтылуы, рентгенге түсіру кезіндегі науқастың қалпы, дәлдігі, контрасттылығы және рентгенограмма “қаттылығы”.

— Өкпе суретінің рентгенологиялық түсінігі. Оның анатомиялық субстраты мен рентгенограммадағы көріну ерекшеліктері.

— Өкпе түбірінің анатомиялық және рентгенологиялық тусінігі.

— Өкпе алаңдарының рентгенологиялық түсінігі. Олардың аймақ пен белдеулерге бөлінуі.

— Негізгі рентгенологиялық синдомдардың мінездемесі: шектелген және жайылмалы диссеминация синдромы, фокусты көлеңке синдромы, сақиналы көлеңке синдромы, өкпе түбірінің патологиясы синдромы, қараю синдромы, ағару синдромы.

— Науқастың диагностикалық зерттеу нәтижелерінің этиологиялық және патогенетикалық бағасы.

 

тәжірбиелік сабақ, бастапқы білім деңгейін тексеру, пікір-талас, алғашқы таныстыру.

 

6. Қолданылған әдебиеттер:

 

 

Бағдарлы бақылау. Рентгенограммаларға сипаттама.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедраның мәжілісінде талқыланды

Хаттама №____ «____»______________2010 ж.

Кафедра меңгерушісі: _______________доц. Бугаков А.А.

 

Кафедраның мәжілісінде талқыланды

ж.

Кафедра меңгерушісі: _______________доц. Бугаков А.А.

 

 

Кафедраның мәжілісінде талқыланды

ж.

Кафедра меңгерушісі: _______________доц. Бугаков А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Астана медицина университеті» АҚ

 

 

 

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

Сабаққа арналған арналған әдістемелік кеңес

 

 

 

 

Курс……………….4 (Жалпы медицина)

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

АҚ «МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ «АСТАНА»

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезі. Біріншілікті туберкулезді жинақ. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Біріншілікті туберкулез бен кеуде ішілік аденопатиялардың ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

№7 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезі. Біріншілікті туберкулезді жинақ. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Біріншілікті туберкулез бен кеуде ішілік аденопатиялардың ажырату диагностикасы.

. κó ñà¹àòûíû» ñàíû – 7,2 ñà¹àò.

Áiðiíøiëiê òóáåðêóëåçäi» ¸ðò¾ðëi ò¾ðëåðiíi» à¹ûì åðåêøåëiêòåðií, êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãèÿëûº ê¼ðiíiñòåðií æ¸íå äèàãíîñòèêàëûº êðèòåðèÿëàðûí ä¸ðiãåðëåð áiëñå äèàãíîçäû óàºòûëû ºîéûï, îíû åðòå åìäåéäi.

ìåí åìäåóäi åïòi ò¾ðäå ìå»ãåðóäi ¾éðåòåäi.

κó á¼ëìåñi, ïàëàòàëàð.

6. Ñàáàºòû ½éûìäàñòûðó º½ðûëûìû ìåí æîñïàðû:

5 ìèí.

ìèí.

κó-ìàºñàò ñ½ðàºòàðûí òàëäàó:

à) Áiðiíøiëiê òóáåðêóëåçáåí àóûðàòûí íàóºàñòàðäû ê¼ðiï, òàëäàó æàñàó

…………………………………………………………………………………………………………..40 ìèí.

á) ¶éðåíåòií òàºûðûï áîéûíøà (áiðiíøiëiê òóáåðêóëåçäi æèíàº, êåóäå iøiëiê ëèìôà ò¾éiíäåðiíi» òóáåðêóëåçi) ðåíòãåíîãðàììà æèíà¹ûí ¸ðáið ñòóäåíò æåêå ¼ç áåòiíøå æ¸íå àëºà áîëûï ñóðåòòåó æ¸íå òàëäàó (30 ìèí.- ¼ç áåòiíøå, 20 ìèí.- áiðiãiï)…………………………………………………………60 ìèí.

â) Áà¹äàðëû áàºûëàó í¸òèæåëåðií ò¾çåòó……………….……………………60 ìèí.

ã) Áiðiíøiëiê òóáåðêóëåç äèàãíîñòèêàñû áîéûíøà ñèòóàöèÿëûº åñåïòåðäi ¼ç áåòiíøå æ¸íå àëºà áîëûï ñóðåòòåó æ¸íå òàëäàó êåðåê (30 ìèí.-¼ç áåòiíøå) ………………………………………………………………..…………………………………35 ìèí.

Студенттің өзіндік жұмысын талдау және бағалау…………………40 мин.

13 ìèí.

 

7. °äåáèåòòåð:

2000

8, Муминов Т.А. аудармасында

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

Туберкулезден дәрістер.

Журнал «Проблемы туберкулеза»

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996

96

Рабухин А.Е. Химиотерапия больных туберкулезом.М., 1970

Фирсова Л.П. Побочное действие туберкулостатических препаратов. Минск,1971

Диагностика, лечение и мониторинг полирезистентного туберкулеза в режиме ДОТС-плюс (методические рекомендации) Алматы, 2002

Многокомпонентные препараты в лечении больных туберкулезом (методические рекомендации) Алматы, 2001

Основные принципы лечения резистентных хронических форм туберкулеза (методические рекомендации) Алматы, 2000

Ракишева А.С. ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие) Алматы, 1999

Рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза. Женева, 1998

Хоменко А.Г. Химиотерапия туберкулеза легких. М., 1980.

Áóãàêîâ À.À, Áóãàêîâà Ñ.Ë. Òóáåðêóëåç â ñõåìàõ è òàáëèöàõ. Àñòàíà, 2001.

— Муминов Т.А. Туберкулез легких и его дифференциальная диагностика (клинико-рентгенологический атлас) Алматы, 2003.

Òåõíèêàëûº æ¸íå ê¼ðíåêòi îºó º½ðàëäàðû:

Ìåäèöèíàëûº º½æàòòàìà-àóðó òàðèõû, àìáóëàòîðëûº êàðòà, ïðîöåäóðàëûº ïàðàº, êóðàöèÿëàí¹àí àóðóäû» ðåíòãåí-àðõèâ æèíà¹û,

íåãåòîñêîï, ðåíòãåíîãðàììàíû ñóðåòòåó ñõåìàñû, òóáåðêóëåçäi» êëèíèêàëûº ò¾ðëåði (áiðiíøiëiê òóáåðêóëåçäi æèíàº, êåóäå iøiëiê ëèìôà ò¾éiíäåðiíi» òóáåðêóëåçi) äèàãíîñòèêàñû áîéûíøà åñåïòåð æèíà¹û,

¶éðåíåòií òàºûðûï áîéûíøà ðåíòãåíîãðàììà æèíà¹û,

Орталық рак.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Милиарлы туберкулез. Өкпенің шашыранды туберкулезі. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Өкпенің шашыранды туберкулезінің ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

№8 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

Милиарлы туберкулез. Өкпенің шашыранды туберкулезі. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Өкпенің шашыранды туберкулезінің ажырату диагностикасы.

. κó ñà¹àòûíû» ñàíû – 7,2 ñà¹àò.

íè ¼ç êåçåãiíäå ä¸ðiãåðäåí äèàãíîñòèêàëûº æ½ìûñòàðäû æ¸íå áiëiìäi òàëàï åòåäi.

Áîëàøຠìàìàíäàðäû ìèëèàðëû òóáåðêóëåçäi», ¼êïåíi» øàøûðàíäû òóáåðêóëåçiíi» æåäåë, æåäåëäåó æ¸íå ñîçûëìàëû ò¾ðëåðií åìäåó ïðèíöèïòåði ìåí äèàãíîñòèêàëûº ¸äiñòåðäi ìå»ãåðóäi ¾éðåòåäi.

κó á¼ëìåñi æ¸íå ïàëàòàëàð.

Ñàáàºòû ½éûìäàñòûðó º½ðûëûìû ìåí æîñïàðû:

5 ìèí.

ìèí.

κó-ìàºñàò ñ½ðàºòàðûí òàëäàó:

à) àóûð¹àí íàóºàñòû ê¼ðiï, òàíûñó æ¸íå êëèíèêàëûº òàëäàó æàñàó

0 ìèí.

0 ìèí.

0 ìèí.

ìèí.

Студенттің өзіндік жұмысын талдау және бағалау…………………..40 мин.

13 ìèí.

 

7. °äåáèåòòåð:

2000

8, Муминов Т.А. аудармасында

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

Туберкулезден дәрістер.

Журнал «Проблемы туберкулеза»

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996

96

Áóãàêîâ À.À, Áóãàêîâà Ñ.Ë. Òóáåðêóëåç â ñõåìàõ è òàáëèöàõ. Àñòàíà, 2001.

Муминов Т.А., Ни З.И., Ракишева А.С., Турланов К.М. Основные знания по туберкулезу. Алматы, 1996.

— Муминов Т.А. Туберкулез легких и его дифференциальная диагностика (клинико-рентгенологический атлас) Алматы, 2003.

 

Òåõíèêàëûº æ¸íå ê¼ðíåêòi îºó º½ðàëäàðû:

æèíà¹û,

íåãåòîñêîï, ðåíòãåíîãðàììàíû ñóðåòòåó ñõåìàñû, òóáåðêóëåçäi» êëèíèêàëûº ò¾ðëåði (ìèëèàðëû òóáåðêóëåç, øàøûðàíäû òóáåðêóëåç) äèàãíîñòèêàñû áîéûíøà åñåïòåð æèíà¹û,

— ¶éðåíåòií òàºûðûï áîéûíøà ðåíòãåíîãðàììà æèíà¹û,

Òóáåðêóëåçäi» êëèíèêàëûº æiêòåëói, (ìèëèàðëû òóáåðêóëåç, øàøûðàíäû òóáåðêóëåç).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Қазақстанда туберкулезге қарсы жұмыстардың бұйрықтары, әдістемелік ұсыныстары және кеңестері. Туберкулезге қарсы мекемелердегі санитарлы-эпидемиологиялық тіртіптер. Тыныс органдары ауруларының негізгі клиникалық белгілері мен олардың дифференциальды-диагностикалық маңыздары. Өкпе туберкулезі ауруларын клиникалық тексеру ерекшеліктері.

 

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

Қазақстанда туберкулезге қарсы жұмыстардың бұйрықтары, әдістемелік ұсыныстары және кеңестері. Туберкулезге қарсы мекемелердегі санитарлы-эпидемиологиялық тіртіптер. Тыныс органдары ауруларының негізгі клиникалық белгілері мен олардың дифференциальды-диагностикалық маңыздары. Өкпе туберкулезі ауруларын клиникалық тексеру ерекшеліктері.

ушығуы, сонымен қатар оның басқа өкпе ауруларымн ұқсастығы (саркаидоз, пневмомикоз, спецификалық емес пневмония, пневмокониоздар ж.т.б.) жалпы емдеу орнындағы дәрігерлерден туберкулездің диагностикасы мен ажырату диагностикасын жете білуді талап етеді. Тек қана диагностикалық жұмысты терең ұйымдастыру: анамнезді толық жинап, оны қолдана білу, қазіргі уақыттағы тексеру әдістерін тиімді қолданып, дұрыс талдай білу ауруды анықтап дер кезінде науқасты керекті маманға жіберуге мүмкіндік береді.

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

Туберкулезге қарсы мекемелерде санитарлы-эпидемиологиялық тәртіпті;

— Туберкулездің негізгі клиникалық белгілерін: өкпелік симптомдар мен туберкулезді интоксикация симптомдарын;

— Тыныс алу мүшелері ауруларының негізгі клиникалық көріністерінің (жөтел, дене қызуының көтерілуі, ентігу, қан түкіру, өкпеден қан кету, физикальды өзгерістер) патогенетикалық түсінікткмесі мен ажырату диагностикасын;

— Бронхоөкпелік патологиясы бар (соның ішінде туберкулезге күдіктілер) балалар мен жасөспірімдерді диагностикалық зерттеу ерекшеліктері мен әдістерін.

— студент істей білуі керек:

— Фтизиатриялық сақтықты еске алып, клинико-рентгенологиялық және лабораторлы аспапты тексеру әдістерін қолдана отырып, туберкулезге байқауды және ажырату диагностикасын жүргізуді білу.

Өз бетінше дайындалу сұрақтары:

Туберкулез кезінде инфекциялық процестің негізгі жолдары (ауру көзі, туберкулез инфекциясының берілу механизмі, туберкулездің таралу жолдары).

— Туберкулездің негізгі клиникалық көріністерінің сипаттамасы: өкпелік симптомдар мен туберкулезді интоксикация симптомдары.

— Туберкулездің мүмкін болатын басталу варианттары мен клиникалық ағымы.

— Тыныс алу мүшелері ауруларының негізгі клиникалық көріністері: жөтел, дене қызуының көтерілуі, ентігу, қан түкіру, өкпеден қан кету, физикальды өзгерістердің патогенетикалық түсініктемесі мен ажырату диагностикасы;

— Бронхоөкпелік патологиясы бар науқастарды клиникалық тексеру ерекшеліктері мен әдістері.

Туберкулездегі «үрейлі» зоналар. Кавернаның аускультативті белгілері.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

Áàçèñòiê ï¸í áîéûíøà ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

бағдарлы бақылау сұрақтарының жауаптарын коррекциялау.

б) Туберкулезге қарсы диспансердегі фтизиатр жұмысын ұйымдастырумен танысу.

в) Клиникалық тексеру әдістерін тәжірибеде қолдану дағдыларын қадағалау.

г) Әр студенттің СӨЖ талдау.

 

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

Перельман М.И., — Фтизиатрия (медицина ЖОО студенттеріне арналған оқулық). М., 2000.

Васильев Н.И. – Туберкулез. 1990.

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

Пилипчук Н.С. Туберкулез. Киев, 1986.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Приказы № 343, 471

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

2 ò¸æiðèáåëiê ñàáàººà ¸äiñòåìåëiê í½ñºàó

Міндетті диагностикалық минимум, қосымша және функциональды тексеру әдістері.

7,2 сағат.

ïàòîìîðôîçûí åñåïêå àëûï, íàóºàñòû êëèíèêàëûº çåðòòåó æ¾ðãiçãåíäåãi ä¸ñò¾ðëi ì¸ëiìåòòåð: àíàìíåç, ºàðàó, ïàëüïàöèÿ, ïåðêóññèÿ æ¸íå àóñêóëüòàöèÿ òóáåðêóëåç äèàãíîçûí òîëûº ºîÿ àëìàéäû. Á½ë æà¹äàéäà æàëïû åìäåó òàðàóûíäà¹û ä¸ðiãåð îëàðäû» ¸ðºàéñûñûíû» äèàãíîñòèêàëûº ì¾ìêiíäiêòåðiíå áà¹ûòòû, àéºûí æ¸íå ñàóàòòû ò¾ðäå ºàçiðãi ëàáîðàòîðëû-àñïàïòû çåðòòåó ¸äiñòåðií ºîëäàíó¹à ½ìòûëàäû.

ä½ðûñ ºîëäàíûï, èíòåðïðåòàöèÿëàó.

´ç áåòiíøå äàéûíäàëó ñ½ðàºòàðû:

Туберкулезге сезікті науқастарға міндетті диагностикалық минимум;

Туберкулездің қосымша диагнсотикалық әдістері;

Туберкулезге сезікті науқастарға факультативті тексеру әдістері;

Туберкулез инфекциясында қанның жалпы және биохимиялық анализдерінің мүмкін болатын өзгерістері;

Қақырықты тексеру әдістері мен олардың маңызы;

ТМБ қасиеті мен оларды тексеру материалында табу әдістері;

Áðîíõîëîãèÿëûº òåêñåðó ¸äiñòåði. Êîìïëåêñòi áðîíõîñêîïèÿíû» ñèïàòû ìåí äèàãíîñòèêàëûº ì¾ìêiíäiêòåði;

ге байланысты?

ÔÂÄ íåãiçãi ê¼ðñåòêiøòåði ìåí çåðòòåó ¸äiñòåði.

 

¸äiñòåìåëiê í½ñºàóäàí àëûíûï òàñòàëäû.

Áàçèñòiê ï¸í áîéûíøà ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

á¼ëiìøåëåðäå æ½ìûñºà ºàòûñó.

á) áiðiíøiëiê æ¸íå åêiíøiëiê òóáåðêóëåç ò¾ðëåðií ëàáîðàòîðëû-àñïàïòû çåðòòåó ¸äiñòåði í¸òèæåëåðií èíòåðïðåòàöèÿëàó.

 

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

ын бағдарлы бақылау сұрақтары арқылы талдау, коррекциялау.

б) Туберкулездің диагностикасы тақырыбына СӨЖ реферативті баяндамаларды тыңдау.

в) Клиникалық, бактериологиялық зертхана, функциональды диагностика кабинеті мен эндоскопиялық кабинетте жұмысымен таныстыру.

Íåãiçãi æ¸íå ºîñûìøà ¸äåáèåòòåð:

Васильев Н.И. – Туберкулез. 1990.

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

Пилипчук Н.С. Туберкулез. Киев, 1986.

Ë., 1987

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Приказы № 343, 471

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Туберкулездің рентгенологиялық диагностика әдістері. Негізгі рентгенологиялық синдромдар. Науқастарды курациялау. Курация жасалынған науқастардың диагностикалық тексеру нәтижелеріне этиологиялық және патогенетикалық баға беру.

 

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ò¸æiðèáåëiê ñàáàººà ¸äiñòåìåëiê í½ñºàó

Туберкулездің рентгенологиялық диагностика әдістері. Негізгі рентгенологиялық синдромдар. Науқастарды курациялау. Курация жасалынған науқастардың диагностикалық тексеру нәтижелеріне этиологиялық және патогенетикалық баға беру.

7,2 сағат.

Бронхоөкпелік патологиясы бар науқастарды, соның ішінде туберкулез ауруларының уақтылы диагностикалауында, нәтижелерін дұрыс интерпретациялауда рентгенологиялық қызметті, сәулелік тексерулерді дұрыс қолдана білу емнің нәтижелі болатының кепілі.

ä½ðûñ ºîëäàíûï, èíòåðïðåòàöèÿëàó.

5. ´ç áåòiíøå äàéûíäàëó ñ½ðàºòàðû:

åòiñòiêòåði ìåí êåìøiëiêòåði.

Êåóäå êëåòêàñû ðåíòãåíîãðàììàñûíû» ñàïàñûí áà¹àëàó: çåðòòåëåòií îáüåêòòi ºàìòó òîëûºòû¹û, àóðóäû ò¾ñiðåð îðíûíäà æàòºûçó, àíûºòû¹û, ºàíû¹óû, ðåíòãåíîãðàììà ºàòòûëû¹û.

´êïå ñóðåòiíi» ðåíòãåíîëîãèÿëûº ò¾ñiíiãi. Îíû» àíàòîìèÿëûº ñóáñòðàòû ìåí ðåíòãåíîãðàììàäà áåéíåëåó åðåêøåëiêòåði.

´êïå ò¾áiðiíi» àíàòîìèÿëûº æ¸íå ðåíòãåíîëîãèÿëûº ò¾ñiíiãi.

´êïå àëà»ûíû» ðåíòãåíîëîãèÿëûº ò¾ñiíiãi. Îëàðäû» çîíàëàð ìåí áåëäåóëåðãå á¼ëiíói.

Íåãiçãi ðåíòãåíîëîãèÿëûº ñèíäðîìäàðäû» ñèïàòòàìàñû: øåêòåóëi æ¸íå øàøûðàó ñèíäðîìû, ôîêóñòûº ê¼ëå»êå, ñàºèíàëû ê¼ëå»êå, ¼êïå ò¾áiði ïàòîëîãèÿñû ñèíäðîìû, ê¼ëå»êåëåíó ñèíäðîìû, à¹àðó ñèíäðîìû.

Науқастың диагностикалық тексеру нәтижелеріне этиологиялық және патогенетикалық баға беру.

 

¸äiñòåìåëiê í½ñºàóäàí àëûíûï òàñòàëäû.

Áàçèñòiê ï¸í áîéûíøà ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

Тыныс органдары туберкулезінің әр түрлерінің науқастарын курациялау.

Біріншілікті және екіншілікті туберкулез түрлері науқастарының зертханалық-аспапты тексеру әдістерін интерпретациялау.

в) Рентгено-, томо-, және флюорограммаларды оқу әдістерін меңгеру.

г) Біріншілікті және екіншілікті туберкулез түрлерінің әртүрлі рентгенсиндромдарын рентгенограммада әр студент жеке суреттеу.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

ын бағдарлы бақылау сұрақтары арқылы талдау, коррекциялау.

б) Біріншілікті және екіншілікті туберкулез түрлерінің әртүрлі рентгенсиндромдарын рентгенограммада әр студент жеке суреттеу.

 

Íåãiçãi æ¸íå ºîñûìøà ¸äåáèåòòåð:

Васильев Н.И. – Туберкулез. 1990.

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

Пилипчук Н.С. Туберкулез. Киев, 1986.

Ë., 1987

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Приказы № 343, 471

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ò¸æiðèáåëiê ñàáàººà ¸äiñòåìåëiê í½ñºàó

 

7,2 сағат.

Òóáåðêóëåçãå ºàðñû ê¼ìåêòi» ñàïàñû òóáåðêóëåçãå ºàðñû èììóíîïðîôèëàêòèêà æ¸íå òóáåðêóëèíäèàãíîñòèêàñûíû» áiëiì äå»ãåéií èãåðóìåí àíûºòàëàäû, ÿ¹íè ñòóäåíò ôòèçèàòðèÿíû» îñû ñàëàñûí æåòå ìå»ãåðói êåðåê.

4. Ñàáຠìàºñàòû – ñòóäåíò áiëó êåðåê:

à) Êëèíèêàëûº ì¸íií, òóáåðêóëèíãå ñåçiìòàëäûºòû, ¸ðò¾ðëi òóáåðêóëèí ñûíàìàëàðûìåí çåðòòåï, îíû áà¹àëàó,

áiëó.

— ñòóäåíò æàñàé áiëó êåðåê:

à) Áàëàëàð ìåí æàñ¼ñïiðiìäåðãå èììóíîïðîôèëàêòèêàíû æ¾ðãiçó ìåí ½éûìäàñòûðó, Êëèíèêàëûº ì¸íií, òóáåðêóëèíãå ñåçiìòàëäûºòû, ¸ðò¾ðëi òóáåðêóëèí ñûíàìàëàðûìåí çåðòòåï, îíû áà¹àëàó,

á) Òåði iøiëiê 2 ÒÅ Ìàíòó ñûíàìàñûíû áà¹àëàó,

â) ÁÖÆ âàêöèíàöèÿñû ìåí ðåâàêöèíàöèÿñûíû» ê¼ðñåòêiøií àíûºòàó,

ã) Òóáåðêóëåçãå èììóíîïðîôèëàêòèêàíû æ¾ðãiçå áiëó,

ä) ÁÖÆ âàêöèíàöèÿñû ìåí ðåâàêöèíàöèÿñûíàí êåéií æåðãiëiêòi åãó ðåàêöèÿñûí áà¹àëàó,

å) Ïîñòâàêöèíàëäû æ¸íå èíôåêöèÿëûº àëëåðãèÿ äèàãíîñòèêàñûí æ¾ðãiçó.

´ç áåòiíøå äàéûíäàëó ñ½ðàºòàðû:

Òóáåðêóëèííi» æàëïû ñèïïàòòàìàñû,

Òóáåðêóëèí ñûíàìàëàðûíû» æ¸íå òóáåðêóëèí ò¾ðëåði, îëàðäû ºîëäàíó¹à ê¼ðñåòêiøòåð,

Êîõ ñûíàìàñûíû» ìà»ûçû ìåí êëèíèêàëûº ìà¹ûíàñû,

Òåði iøiëiê 2 ÒÅ Ìàíòó ñûíàìàñûíà ê¼ðñåòêiøòåð ìåí ºàðñû ê¼ðñåòêiøòåð,

Ìàíòó ñûíàìàñûíà ºàæåòòi òóáåðêóëèíäåð ìåí àñïàïòàð,

Òåði iøiëiê 2 ÒÅ Ìàíòó ñûíàìàñûí æ¾ðãiçó ¸äiñi,

Áàëàëàð, æàñ¼ñïiðiìäåð ìåí åðåñåêòåðäå òåði iøiëiê 2 ÒÅ Ìàíòó ñûíàìàñûí áà¹àëàó,

ÁÖÆ âàêöèíàñûíû» æàëïû ñèïàòòàìàñû,

ÁÖÆ âàêöèíàöèÿñûíû» ê¼ðñåòêiøòåði ìåí ºàðñû ê¼ðñåòêiøòåði,

ÁÖÆ ðåâàêöèíàöèÿñûíû» ê¼ðñåòêiøòåði ìåí ºàðñû ê¼ðñåòêiøòåði,

ÁÖÆ âàêöèíàñû ìåí ðåâàêöèíàöèÿñûíà ºàæåòòi âàêöèíà ìåí àñïàïòàð,

ÁÖÆ âàêöèíàöèÿñû ìåí ðåâàêöèíàöèÿñûí æ¾ðãiçó ¸äiñi,

Ïîñòâàêöèíàëäû æ¸íå èíôåêöèÿëûº àëëåðãèÿ äèàãíîñòèêàñûíû» êðèòåðèëåði,

Ïîñòâàêöèíàëäû àñºûíóëàðäû» ñèïàòòàìàñû,

ÁÖÆ âàêöèíàöèÿñû ìåí ðåâàêöèíàöèÿñûíàí êåéiíãi æåðãiëiêòi åãó ðåàêöèÿñûíû» ñèïàòòàìàñû.

¸äiñòåìåëiê í½ñºàóäàí òûñ øû¹àðûëäû.

áiëiìíi» ñû äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´çiíäiê æ½ìûñ: ïîñòâàêöèíàëäû, èíôåêöèÿëûº àëëåðãèÿëàð ìåí ïîñòâàêöèíàëäû àñºûíóëàð áîéûíøà äèàãíîñòèêàëûº êåñòåëå𠺽ðó.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

à) Áà¹äàðëàìàëàí¹àí áàºûëàó í¸òèæåëåðií êîððåêöèÿëàó, îºó-ìàºñàòòûº ñ½ðàºòàðäû òàëäàó.

ïðîôèëàêòèêà ¼òêiçó òåõíèêàñûí ¾éðåíó, í¸òèæåëåðií îºó.

 

Íåãiçãi æ¸íå ºîñûìøà ¸äåáèåòòåð:

Васильев Н.И. – Туберкулез. 1990.

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

Пилипчук Н.С. Туберкулез. Киев, 1986.

ßí÷åíêî Å.Í. ñ ñîàâò. Òóáåðêóëåç ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ë., 1987

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Приказы № 343, 471

Муминов Т.А. ауд. 1998.

Ïàõèòîíîâà Ì.Ï. Êëèíèêà, ëå÷åíèå, ïðîôèëàêòèêà òóáåðêóëåçà ó äåòåé. Ì., 1973

Авербах М.М. Иммунологические основы противотуберкулезной вакцинации. М., 1968.

Ефимова А.А. Специфическая профилактика туберкулеза у детей. М., 1968

Митинская Л.А. Противотуберкулезная вакцинация БЦЖ. М., 1975 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

емдеудің негізгі принциптері мен әдістері. Туберкулез ауруларының санаттары. Ем схемалары.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ò¸æiðèáåëiê ñàáàººà ¸äiñòåìåëiê í½ñºàó

 

Туберкулез ауруларын емдеудің негізгі принциптері мен әдістері. Туберкулез ауруларының санаттары. Ем схемалары.

сағат.

i òàëàï åòåäi.

–ñòóäåíò æàñàé áiëó êåðåê:

à) Òóáåðêóëåç àóðóëàðûíà ñòàíäàðòòû ñõåìà ìåí õèìèîòåðàïèÿ ðåæèìií òà¹àéûíäàóäû,

 

5. ´ç áåòiíøå äàéûíäàëó ñ½ðàºòàðû:

Òóáåðêóëåçäi åìäåóäi» ïðèíöòïòåði;

¸äiñòåði;

Òóáåðêóëåçãå ºàðñû ä¸ðiëåðäi» ºàçiðãi êåçäåãi æiêòåëói;

Õèìèîïðåïàðàòòàðäû» áàêòåðèîñòàòèêàëûº àêòèâòiëiãi ½¹ûìû æ¸íå áàêòåðèîñòàòèêàëûº èíäåêñ;

;

;

Санаттарға қарай науқастарды топтау принциптері;

Науқастардың ем санаттары мен оларға сипаттама;

Ем кезеңдері;

Науқастарды емдеу схемасы;

Науқастардың емін қадағалау әдістері;

Негізгі туберкулезге қарсы дәрілердің дозировкасы;

Òóáåðêóëåçãå ºàðñû ä¸ðiëåðäi» êåði ¸ñåðëåði. Îëàðäû» êëèíèêàëûº ê¼ðiíiñi, àëäûí-àëó ìåí åìií æ¾ðãiçå áiëó,

 

¸äiñòåìåëiê í½ñºàóäàí òûñ àëûíûï òàñòàë¹àí.

7. Ñàáຠìàçì½íû:

Áiëiìíi» àºûð¹û äå»ãåéií áàºûëàó (áà¹äàðëàí¹àí áàºûëàó ñ½ðàºòàðû) –æàçáàøà.

´çiíäiê æ½ìûñ:

.

Туберкулезге қарсы дәрілердің қасиетімен танысу.

òóáåðêóëåçãå ºàðñû ä¸ðiëåðiíi» êåði ¸ñåðëåði ìåí îëàðäû áîëäûðìàó¹à êåñòå ò¾çó.

Туберкулез науқасының ем схемасына жағдайлық есептерді шешу.

áà¹äàðëàìàëàí¹àí áàºûëàó í¸òèæåëåðií êîððåêöèÿëàó ìåí îºó-ìàºñàòòûº ñ½ðàºòàðäû òàëäàó.

б) Туберкулезге қарсы терапияны тағайындауға байланысты науқастарға клиникалық талдау мен науқастарды көрсету.

в) Науқастарға әр студенттің жекелей ем схемасын толтырып, хаттамаларына талдау жасау.

8. Íåãiçãi æ¸íå ºîñûìøà ¸äåáèåòòåð:

Туберкулездан дәріс тақырыптары.

Журнал «Проблемы туберкулеза».

Õîìåíêî À.Ã. Òóáåðêóëåç, â êí. Ðóê. пî âíóòð. бîëåçíÿì. , Ì., 1996

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

ßí÷åíêî Å.Í. ñ ñîàâò. Òóáåðêóëåç ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ë., 1987

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

Ðàáóõèí À.Å. Õèìèîòåðàïèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì. Ì., 1980

Ôèðñîâà Ë.Ï. Ïîáî÷íîå äåéñòâèå òóáåðêóëîñòàòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ. Ìèíñê, 1971

Диагностика, лечение и мониторинг полирезистентного туберкулеза в режиме ДОТС-плюс (методические рекомендации). Алматы, 2002

Многокомпонентные препараты в лечении больных туберкулезом (методические рекомендации). Алматы, 2001

Основные принципы лечения резистентных хронических форм туберкулеза (методические рекомендации). Алматы, 2000

Ракишева А.С. ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999

Рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза. Женева, 1998

Õîìåíêî À.Ã. Õèìèîòåðàïèÿ òóáåðêóëåçà ëåãêèõ. Ì., 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Патогенетикалық ем әдістері. Хирургиялық ем. Туберкулездің жазылу критерилері. Дәріге тұрақты туберкулез.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ò¸æiðèáåëiê ñàáàººà ¸äiñòåìåëiê í½ñºàó

 

 

7,2 сағат.

4.Ñàáຠìàºñàòû –ñòóäåíò áiëó êåðåê:

дәріге тұрақтылығы бар науқастарды емдеуде патогенетикалық, хирургиялық емдерді қолдану, оны ұйымдастыру және жазылу критерилерін білу.

–ñòóäåíò æàñàé áiëó êåðåê:

көрсеткіштеріне байланысты патогенетикалық терапияны, әртүрлі хирургиялық емдеу әдістерін және туберкулез ауруларының ем нәтижелерін үйрету.

 

5. ´ç áåòiíøå äàéûíäàëó ñ½ðàºòàðû:

;

;

;

;

;

Дәріге тұрақтылық мәселелері;

MDR және XDR мәселелері;

Резервтегі дәрілер;

Туберкулезден жазылу критерилері;

Туберкулез нәтижелерін тіркеу.

 

¸äiñòåìåëiê í½ñºàóäàí òûñ àëûíûï òàñòàë¹àí.

7. Ñàáຠìàçì½íû:

Áiëiìíi» àºûð¹û äå»ãåéií áàºûëàó (áà¹äàðëàí¹àí áàºûëàó ñ½ðàºòàðû) –æàçáàøà.

´çiíäiê æ½ìûñ:

ûñûíà ºàòûñó (ïðîöåäóðàëûº, áðîíõîëîãèÿëûº, ôèçèîòåðàïèÿëûº),

патогенетикалық ем тағайындауға көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер.

в) резервтегі туберкулезге қарсы дәрілермен танысу.

г) туберкулез ауруларына патогенетикалық ем тағайындауға жағдайлық есептерді шешу.

— áà¹äàðëàìàëàí¹àí áàºûëàó í¸òèæåëåðií êîððåêöèÿëàó ìåí îºó-ìàºñàòòûº ñ½ðàºòàðäû òàëäàó.

Туберкулезге қарсы терапияны тағайындауға байланысты науқастарға клиникалық талдау мен науқастарды көрсету.

— Науқастарға әр студенттің жекелей ем схемасын толтырып, хаттамаларына талдау жасау.

 

8. Íåãiçãi æ¸íå ºîñûìøà ¸äåáèåòòåð:

Туберкулездан дәріс тақырыптары.

Журнал «Проблемы туберкулеза».

бîëåçíÿì. , Ì., 1996

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

ßí÷åíêî Å.Í. ñ ñîàâò. Òóáåðêóëåç ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ë., 1987

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

Ðàáóõèí À.Å. Õèìèîòåðàïèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì. Ì., 1980

Ôèðñîâà Ë.Ï. Ïîáî÷íîå äåéñòâèå òóáåðêóëîñòàòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ. Ìèíñê, 1971

Диагностика, лечение и мониторинг полирезистентного туберкулеза в режиме ДОТС-плюс (методические рекомендации). Алматы, 2002

Многокомпонентные препараты в лечении больных туберкулезом (методические рекомендации). Алматы, 2001

Основные принципы лечения резистентных хронических форм туберкулеза (методические рекомендации). Алматы, 2000

Ракишева А.С. ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999

Рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза. Женева, 1998

Õîìåíêî À.Ã. Õèìèîòåðàïèÿ òóáåðêóëåçà ëåãêèõ. Ì., 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезі. Біріншілікті туберкулезді жинақ. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Біріншілікті туберкулез бен кеуде ішілік аденопатиялардың ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезі. Біріншілікті туберкулезді жинақ. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Біріншілікті туберкулез бен кеуде ішілік аденопатиялардың ажырату диагностикасы.

 

 

Жалпы емдеу тораптарының дәрігерлерінің күнделікті жұмыс тәжірибесінде біріншілікті туберкулез түрлерінің клиникалық-рентгенологиялық белгілері мен диагностикалық критерилері басқа ауруларға өте ұқсас болуы жиі. Мұның бәрінде ауру нәтижесі емнің уақтылы басталғанына тығыз байланысты. Сондықтан дәрігерлерден біріншілік туберкулездің клиникалық түрлерінің диагностикасы мен ажырату диагностикасын білуді қажет етеді.

 

клиникалық көрінісі, диагностикалық критерилері мен ажырату диагностикасын білу.

— студент істей білуі керек:

керек.

 

патогенезі.

Біріншілікті туберкулездің жалпы сипаттамасы.

— Біріншілікті туберкулездің клиникалық түрлері.

— Туберкулин сезімталдығының «виражына» түсінік.

— Кеуде ішілік лимфатүйіндердің мүмкін болатын ұлғаю көлемдері.

— Балалар мен жасөспірімдердегі ертелі және созылмалы туберкулезді интоксикацияның клиникалық көріністері мен диагностикалық критерилері.

Кеуде ішілік лимфатүйіндер туберкулезінің клинико-рентгенологиялық түрлері.

— Туберкулезді бронхоадениттің клиникасы мен диагностикасы.

— Біріншілікті туберкулезді жинақтың клиникасы мен диагностикасы.

— Біріншілікті туберкулездіңмүмкін болатын нәтижелері.

— Біріншілікті туберкулез түрлерінің асқынулары.

— Өкпе түбірі патологиясының ажырату диагностикасы.

— Көкірек аралық патология синдромының ажырату диагностикасы.

— Кеуде ішілік аденопатиялар кезіндегі диагностикалық алгоритм.

біріншілікті туберкулезді жинақтың спецификалық емес, эозинофильді пневмония, рак ауруларынан ажырату диагностикасы.

— Біріншілікті туберкулезді емдеу принциптері.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

(бағдарламалық бақылау сұрақтары)

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырыпқа әр студент рентгенограмма жиынтығын суреттеу (кеуде ішілік лимфатүйіндері туберкулезі, біріншілікті туберкулезді жинақ)

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

.

б) біріншілік туберкулезі бар науқастарды клиникалық талдау.

в) балалар мен жасөспірімдердегі біріншілікті туберкулездің ажырату диагностикасы жөнінде реферативті хабарларды тыңдау.

г) оқытылатын тақырыпқа әр студент рентгенограмма жиынтығын суреттеп, хаттама жазу.

д) жағдайлық есептерді шешу және олардың жауабын коррекциялау.

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

Перельман М.И., — Фтизиатрия (медицина ЖОО студенттеріне арналған оқулық). М., 2000.

Туберкулездан дәріс тақырыптары.

Журнал «Проблемы туберкулеза».

ҚР денсаулық сақтау министрлігінің туберкулезге қарсы бұйрықтары.

Õîìåíêî À.Ã. Òóáåðêóëåç, â êí. Ðóê. пî âíóòð. бîëåçíÿì. , Ì., 1996

Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

ßí÷åíêî Å.Í. ñ ñîàâò. Òóáåðêóëåç ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ë., 1987

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

Ðàáóõèí À.Å. Õèìèîòåðàïèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì. Ì., 1980

, Ни З.И., Ракишева А.С. Основные знания по туберкулезу. Алматы, 1996

Александровский Б.П., — Дифференциальная диагностика туберк. легких. Киев, 1969

Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Милиарлы туберкулез. Өкпенің шашыранды туберкулезі. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Өкпенің шашыранды туберкулезінің ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Милиарлы туберкулез. Өкпенің шашыранды туберкулезі. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Өкпенің шашыранды туберкулезінің ажырату диагностикасы.

Оқу сағатының саны – 7,2 сағат.

өкпедегі шашыранды процестерге мезгілінде диагноз қойылмауы, олардың ұзақ уақыт клиникалық белгісіз өтулері және рентгенологиялық белгілерінің біркелкі ұқсастығы ауруды ары қарай өршіп, таралуына әкеледі. Сондықтан дәрігерлерден ажырату-диагностикалық жұмысты дұрыс ұйымдастыруды талап етеді.

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

— студент істей білуі керек:

Клиникалық, рентгенологиялық, зертханалық және аспапты тексеру әдістерінің мәліметтеріне қарай милиарлы, жеделдеу, созылмалы шашыранды туберкулездің диагностикасы мен ажырату диагностикасын білу керек.

 

Шашыранды туберкулезге жалпы сипаттама.

Шашыранды туберкулездің патогенезі.

— Шашыранды туберкулездің клинико-рентгеологиялық түрлері.

илиарлы, жеделдеу, созылмалы шашыранды туберкулездің диагностикасы мен клиникасы.

ажырату диагностикасы.

— Шашыранды туберкулездің мүмкін болатын асқынуы мен нәтижесі.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

:

Оқытылатын тақырып бойынша әр студент рентгенограммалар жиынтығын (милиарлы, жеделдеу, созылмалы шашыранды туберкулез) суреттеу керек.

илиарлы, жеделдеу, созылмалы шашыранды туберкулездің диагностикасына жағдайлық есептер шешу.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

.

б) Тақырып бойынша науқастарды көрсету және клиникалық талдау.

в) Оқытылатын тақырып бойынша әр студент рентгенограммалар жиынтығын (милиарлы, жеделдеу, созылмалы шашыранды туберкулез) суреттеу керек.

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

Перельман М.И., — Фтизиатрия (медицина ЖОО студенттеріне арналған оқулық). М., 2000.

Туберкулездан дәріс тақырыптары.

Журнал «Проблемы туберкулеза».

ҚР денсаулық сақтау министрлігінің туберкулезге қарсы бұйрықтары.

Õîìåíêî À.Ã. Òóáåðêóëåç, â êí. Ðóê. пî âíóòð. бîëåçíÿì. , Ì., 1996

Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

ßí÷åíêî Å.Í. ñ ñîàâò. Òóáåðêóëåç ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ë., 1987

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Муминов Т.А. ауд. 1998.

Ðàáóõèí À.Å. Õèìèîòåðàïèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì. Ì., 1980

, Ни З.И., Ракишева А.С. Основные знания по туберкулезу. Алматы, 1996

Александровский Б.П., — Дифференциальная диагностика туберк. легких. Киев, 1969

Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Туберкулезді менингит. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Туберкулезді менингиттің ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Туберкулезді менингит. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Туберкулезді менингиттің ажырату диагностикасы.

 

Оқу сағатының саны – 7,2 сағат.

Қазіргі кезде туберкулезді менингит диагнозының уақтылы қойылмауы аурудың үдеуіне әкеліп соғады, оның қатерлі асқынуларға әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан дәрігерден туберкулезді менингиттің диагностикасы мен ажырату диагностикасын жете меңгеруді міндет етеді.

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

— студент істей білуі керек:

Клиникалық, рентгенологиялық, зертханалық және аспапты тексеру әдістерінің мәліметтеріне қарай туберкулезді менингитті диагностикалау.

Туберкулезді менингиттің анықтамасы мен таралуы.

Туберкулезді менингиттің патогенезі.

Туберкулезді менингиттің клиникалық көрінісі.

Туберкулезді менингиттің диагностикасы.

Туберкулезді менингиттің ажырату диагностикасы.

Жұлын сұйықтығының қалыпты жағдайдағы және туберкулезді менингиттегі сипаттамасы.

Туберкулезді менингиттің емі мен ем тактикасы.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

туберкулезді менингиттің диагностикасы мен ажырату диагностикасына жағдайлық есептер шығару.

.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

.

.

в) Туберкулезді менингит диагностикасы мен ажырату диагностикасына жағдайлық есептерді бірлесіп шығару.

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

Перельман М.И., — Фтизиатрия (медицина ЖОО студенттеріне арналған оқулық). М., 2000.

Туберкулездан дәріс тақырыптары.

Журнал «Проблемы туберкулеза».

ҚР денсаулық сақтау министрлігінің туберкулезге қарсы бұйрықтары.

Õîìåíêî À.Ã. Òóáåðêóëåç, â êí. Ðóê. пî âíóòð. бîëåçíÿì. , Ì., 1996

Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

ßí÷åíêî Å.Í. ñ ñîàâò. Òóáåðêóëåç ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ë., 1987

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

Крофтон Д., Хорн Н., Миллер Ф. Клиника туберкулеза. М., 1996.

гаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Рабухин А.Е. — Туберкулез органов дыхания у взрослых.М.,1976г.

Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988 г.

Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

Ðàáóõèí À.Å. Õèìèîòåðàïèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì. Ì., 1980

, Ни З.И., Ракишева А.С. Основные знания по туберкулезу. Алматы, 1996

Александровский Б.П., — Дифференциальная диагностика туберк. легких. Киев, 1969

Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Ошақты өкпе туберкулезі. Өкпенің инфильтративті туберкулезі. Ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

Ошақты өкпе туберкулезі. Өкпенің инфильтративті туберкулезі. Ажырату диагностикасы.

 

 

Туберкулездің бұл түрлері патоморфологиялық өзгерістеріне байланысты ерте түрлері болып табылады. Олардың клинико-ренгенологиялық көріністері мен диагностикалық әдістерін уақтылы жүргізу нәтижелі емге әкеліп соғады.

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

клиникалық белгілерінін, диагностикалық критерилерін, ажырату диагностикасының принциптерін білу.

— студент істей білуі керек:

 

 

анықтамасы мен таралуы.

патогенезі мен патоморфологиясы.

нің клинико-рентгенологиялық түрлері.

нің клиникасы мен диагностикасы.

Шектелген ошақтар синдромының ажырату диагностикасы.

н емдеу ерекшеліктері.

нің нәтижелері.

Инфильтративті туберкулездің анықтамасы мен таралуы.

Өкпенің инфильтративті туберкулезінің патогенезі мен патоморфологиясы.

Инфильтративті туберкулездің клинико-рентгенологиялық түрлері: клиника ерекшеліктері мен диагностикасы.

Өкпе тінінің инфильтрация синдромының ажырату диагностикасы.

Инфильтративті туберкулездің нәтижесі.

Инфильтративті туберкулезді емдеу ерекшеліктері.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша (ошақты және инфильтративті туберкулез) рентгенограммаларды суреттеу.

б) Ошақты және инфильтративті туберкулезге жағдайлық есептерді шешу.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша (ошақты және инфильтративті туберкулез) науқастарды көру және клиникалық талдау жасау;

б) Бағдарлы бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау, коррекциялау;

Оқытылатын тақырып бойынша (ошақты және инфильтративті туберкулез) әр студент жекелей рентгенограммалар жиынтығын талдап, хаттама жазу

г) Ошақты және инфильтративті туберкулездің диагносикасына жағдайлық есептерді бірлесіп шешу.

 

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

— Бұйрықтар.

Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Казеозды пневмония. Өкпе туберкулемасы. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

Казеозды пневмония. Өкпе туберкулемасы. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Ажырату диагностикасы.

 

 

Туберкулездің бұл түрлері ағымы, нәтижесі мен ем тактикасын таңдауда қиындығы бар екіншілік туберкулез болып саналады. Олардың клинико-рентгенологиялық көрінісі мен диагностика әдістерін білу уақтылы диагноз қою мен емнің нәтижелілігіне әкеледі.

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

білу.

— студент істей білуі керек:

 

 

Казеозды пневмонияның патогенезі мен патоморфологиясы.

Казеозды пневмонияның клиникасы мен диагностикасы.

Казеозды пневмонияның мүмкін болатын нәтижелері.

Казеозды пневмонияның ажырату диагностикасы.

Казеозды пневмонияны емдеу ерекшеліктері.

Өкпе туберкулемасына анықтама және оның таралуы.

Туберкулеманың патогенезі.

Туберкулеманың клиникасы мен диагностикасы.

Өкпе туберкулемасының ажырату диагностикасы.Туберкулеманың мүмкін болатын нәтижелері.

Туберкулемада химиотерапияның нәтижесінің төмендігіне байланысты анатомиялық өзгерістер.

Өкпе туберкулемасын емдеу ерекшеліктері.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша (казеозды пневмония мен туберкулема) әр студент рентгенограммаларды жекелей суреттеу.

б) Казеозды пневмония мен туберкулема диагностикасына жағдайлық есептерді шешу.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша науқастарды көру және клиникалық талдау жасау;

б) Бағдарлы бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау, коррекциялау;

Оқытылатын тақырып бойынша (казеозды пневмония мен туберкулема) әр студент жекелей рентгенограммалар жиынтығын талдап, хаттама жазу

) Казеозды пневмония мен туберкулема диагносикасына жағдайлық есептерді бірлесіп шешу.

 

 

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Бұйрықтар.

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

— Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Өкпенің кавернозды туберкулезі. Өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезі. Өкпенің циррозды туберкулезі. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Ажырату диагностикасы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

Туберкулездің дамуында туберкулездің бұл түрлері соңғы клиникалық түрлері болып табылады және эпидемиологиялық жағынан қатерлі, таралуы мен патоморфологиялық өзгерістерге байланыстымаңызды. Сондықтан олардың клинико-рентгенологиялық көріністері мен әдістерін білу науқасты ерте анықтау мен туберкулезге қарсы диспансерге уақтылы жіберуге мүмкіндік болады.

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

білу.

— студент істей білуі керек:

 

 

Өкпенің кавернозды, фиброзды-кавернозды, циррозды туберкулездерінде өкпедегі патоморфологиялық өзгерістер.

Кавернозды туберкулездің клиникалық көрінісінің ерекшеліктері, диагностика әдістері және емі.

Кавернаның қауіптілігі.

Өкпенің кавернозды, фиброзды-кавернозды туберкулезде кавернаның құрылым ерекшеліктері.

Өкпенің кавернозды, ФКТ, циррозды туберкулездеріндегі нәтижелер.

Кавернаның жазылу түрлері.

Өкпенің кавернозды, фиброзды-кавернозды туберкулездердің клиникасы мен диагностикасы.

Өкпенің кавернозды, фиброзды-кавернозды, циррозды туберкулездерінің пайда болу себептері.

Өкпенің кавернозды, ФКТ, циррозды туберкулездерінін емдеу принциптері.

ФКТ емнің нәтижесінің төменділігінің себептері.

Өкпедегі қуыстық синдромдарының ажырату диагностикасы.

Өкпенің циррозды туберкулезінің ажырату диагностикасы.

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша (кавернозды ФКТ, циррозды туберкулез) әр студент рентгенограммаларды жекелей суреттеу.

б) Кавернозды ФКТ, циррозды туберкулез диагностикасына жағдайлық есептерді шешу.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша науқастарды көру және клиникалық талдау жасау;

б) Бағдарлы бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау, коррекциялау;

Оқытылатын тақырып бойынша (кавернозды ФКТ, циррозды туберкулез) әр студент жекелей рентгенограммалар жиынтығын талдап, хаттама жазу

) Кавернозды ФКТ, циррозды туберкулез диагносикасына жағдайлық есептерді бірлесіп шешу.

 

 

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

противотуберкулезной службы.

Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

— Журнал «Проблемы туберкулеза»

— Муминов Т.А., Ни З.И., Ракишева А.С. Основные знания по туберкулезу. Алматы, 1996

— Харчева Н.А. Коллапсотерапия в комплексном лечении больных туберкулезом легких. Л., 1972

— Шмелев Н.А., Эйнис В.Л. Справочник фтизиатра. М., 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

Туберкулезді плеврит. Бронх туберкулезі. Ауруларды тексеру, диагноз қою. Ажырату диагностикасы.

 

 

Туберкулездің бұл түрлері диагностика мен ажырату диагностикасында өзіндік қиындығы бар туберкулездер. Сондықтан олардың клинико-рентгенологиялық көріністері мен әдістерін білу науқасты ерте анықтау мен туберкулезге қарсы диспансерге уақтылы жіберуге мүмкіндік болады.

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

Туберкулезді плеврит пен бронх туберкулезінің эпидемиологиялық маңызын, клиникалық белгілерін, диагностикалық критерилері мен ем принциптерін білу.

— студент істей білуі керек:

Туберкулезді плеврит пен бронх туберкулезінің клиникалық, рентгенологиялық, зертханалық және аспапты тексеру әдістері арқылы диагностикалау.

 

 

.

Бронх туберкулезінің патогенезі.

Туберкулезді плеврит кезінде плеврадағы патоморфологиялық өзгерістер.

клинико-рентгенологиялық варианттары.

клиникасы мен диагностикасы.

Туберкулезді плевритке пункция жасау көрсеткіштері, техникасы.

Туберкулезді плевриттің емі, нәтижесі.

Туберкулезді плевриттің ажырату диагностикасы.

Бронх туберкулезінің клиникалық түрлері.

Бронх туберкулезін емдеу ерекшеліктері, нәтижесі.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша (туберкулезді плеврит) әр студент рентгенограммаларды жекелей суреттеу.

б) Туберкулезді плеврит пен бронх туберкулездері диагностикасына жағдайлық есептерді шешу.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша науқастарды көру және клиникалық талдау жасау;

б) Бағдарлы бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау, коррекциялау;

Оқытылатын тақырып бойынша (туберкулезді плеврит) әр студент жекелей рентгенограммалар жиынтығын талдап, хаттама жазу

) Туберкулезді плеврит, бронх туберкулезі диагносикасына жағдайлық есептерді бірлесіп шешу.

 

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

— Бұйрықтар.

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

— Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Өкпе туберкулезінің асқынулары — өкпеден қан кету және қан түкіру, спонтанды пневмоторакс, өкпе-жүрек жетіспеушілігі, ішкі органдардың амилоидозы. Диагностикасы, емі.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

Өкпе туберкулезінің асқынулары — өкпеден қан кету және қан түкіру, спонтанды пневмоторакс, өкпе-жүрек жетіспеушілігі, ішкі органдардың амилоидозы. Диагностикасы, емі.

 

 

Өкпе туберкулезі асқынулары науқастың өміріне тіклей қатер туғызады. Асқынулардың нәтижесі уақтылы диагностикалау мен жедел көмек шараларын сауатты қолдануға байланысты. Сондықтан дәрігерден білімділік пен дәрігерлік дағдаларды білуді талап етеді.

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

Туберкулез асқынуларының (қан түкіру, өкпеден қан кету, спотанды пневмоторакс, өкпе-жүрек жетіспеушілігі, амилоидоз) патогенезін, клиникасын, диагностика әдістерін және жедел көмек беру принциптерін білу.

— студент істей білуі керек:

Өкпе туберкулезі асқынуларының диагностикасы мен өкпеден қан кету мен спонтанды пневмоторакс кезінде жедел көмек беруді.

 

 

, клиникасы және диагностикасы.

мен спонтанды пневмоторакс кезіндегі жедел шаралар

, клиникасы және диагностикасы.

, клиникасы және диагностикасы.

, клиникасы және диагностикасы.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша (спонтанды пневмоторакс және т.б.) әр студент рентгенограммаларды жекелей суреттеу.

б) Туберкулездің асқынуларының диагностикасына жағдайлық есептерді шешу.

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

Оқытылатын тақырып бойынша науқастарды көру және клиникалық талдау жасау;

б) Бағдарлы бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау, коррекциялау;

Оқытылатын тақырып бойынша әр студент жекелей рентгенограммалар жиынтығын талдап, хаттама жазу

 

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

— Бұйрықтар.

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

— Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

Туберкулезге қарсы диспансердің жалпы емдеу мекемелерімен тығыз байланыста туберкулездің алдын-алу мен туберкулезді ерте анықтауда жұмысын ескере отырып туберкулезге қарсы диспансердің мақсатын жақсы білу қажет

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

Туберкулезге қарсы диспансер мен жалпы емдеу мекемелерінің бірлесе істейтін жұмыс көлемін білу.

— студент істей білуі керек:

Балалар, жасөспірімдер мен ересектер арасында туберкулезге қарсы жұмыстың сұрақтарын сауаттыжасай білу.

 

 

Туберкулезге қарсы күрестің негізгі принциптері.

Туберкулезге қарсы диспансердің функциялары.

Туберкулезге қарсы диспансердің құрылымы.

Әртүрлі диспансерлік топтарға сипаттама.

Әртүрлі диспансерлік топтардағы емдік шаралар мен алдын-алу шаралары.

Туберкулезге қарсы диспансер мен жалпы емдеу мекемелерінің бірлескен жұмысы.

Туберкулезге қарсы көмектің сапасын жоғарылатуда мониторингтің алатын орны.

Туберкулездің эпид. көрсеткіштеріне (ауруға шалдығу, сырқаттық, өлім, инфекцияланғандық) сипаттама.

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

— бағдарлық бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау және коррекциялау.

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

— Бұйрықтар.

Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

— Диагностика, лечение и мониторинг полирезистентного туберкулеза в режиме ДОТС-плюс (методические рекомендации). Алматы, 2002

— Многокомпонентные препараты в лечении больных туберкулезом (методические рекомендации). Алматы, 2001

— Основные принципы лечения резистентных хронических форм туберкулеза (методические рекомендации). Алматы, 2000

— Ракишева А.С. ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999

— Рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза. Женева, 1998

— Незлин С.Е. с соавт. Противотуберкулезный диспансер. М., 1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Жалпы емдеу тораптарында туберкулезді ерте анықтау. Диагностикалық алгоритм. Туберкулезден кейін қалған қалдық өзгерістер.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

Жалпы емдеу тораптарында қазіргі кезде туберкулезді уақтылы анықтау. Диагностикалық алгоритм. Туберкулездің қалдық өзгерістері.

 

 

Туберкулезге қарсы диспансердің туберкулезді анықтауы, туберкулездің алдын алуы, қатерлі топтарды түзе білуі, дұрыс тексеруі және науқастарды туберкулезге қарсы диспансерге белсенді жіберуі мен алгоритмді дұрыс жүргізуі туберкулезге қарсы диспансердің жақсы жұмысының кепілі. Туберкулез ауруларын емдеудегі өзгерістер дәрігерден терең білімділікті талап етеді.

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

Туберкулезге қарсы диспансер мен жалпы емдеу мекемелерінің бірлесе істейтін жұмыс көлемін білу.

— студент істей білуі керек:

Балалар, жасөспірімдер мен ересектер арасында туберкулезге қарсы жұмыстың сұрақтарын сауаттыжасай білу.

 

 

Балалар, жасөспірімдер мен ересектер арасында туберкулезді ерте анықтау әдістері.

Туберкулезді анықтауда активті және пассивті әдістер.

Туберкулез диагностикасың маңызы.

Диагностикалық алгоритм.

Туберкулез диагностикасының мониторингі.

Туберкулезден кейінгі қалдық өзгерістер.

Туберкулездің эпид. көрсеткіштеріне (ауруға шалдығу, сырқаттық, өлім, инфекцияланғандық) сипаттама.

 

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

— бағдарлық бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау және коррекциялау.

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

— Бұйрықтар.

Муминов Т.А. ауд. 1998.

Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

— Диагностика, лечение и мониторинг полирезистентного туберкулеза в режиме ДОТС-плюс (методические рекомендации). Алматы, 2002

— Многокомпонентные препараты в лечении больных туберкулезом (методические рекомендации). Алматы, 2001

— Основные принципы лечения резистентных хронических форм туберкулеза (методические рекомендации). Алматы, 2000

— Ракишева А.С. ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999

Рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза. Женева, 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ медицина академиясы

Медбике ісі мен педиатрия факультеті

Фтизиатрия кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Профилактикалық және эпидемияға қарсы жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу. Туберкулез инфекциясы ошағы. Туберкулездің алдын – алу әдістері. Санитарлы – ағарту жұмысы.

 

 

рапевт

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

Профилактикалық және эпидемияға қарсы жұмысты ұйымдастыру және жүргізу. Туберкулез инфекциясының ошағы. Туберкулез профилактикасының әдістері. Санитарлы – ағарту жұмысы.

 

 

Туберкулезге қарсы диспансердің туберкулезді анықтауы, туберкулездің алдын алуы, қатерлі топтарды түзе білуі, дұрыс тексеруі және науқастарды туберкулезге қарсы диспансерге белсенді жіберуі туберкулезге қарсы диспансердің жақсы жұмысының кепілі. Туберкулез ауруларын емдеудегі өзгерістер дәрігерден терең білімділікті талап етеді.

 

Оқу мақсаты: — студент білу керек:

Жалпы емдеу тораптарындағы дәрігерлердің халық арасында туберкулезге қарсы жұмысты ұйымдастыру міндеттерін білу.

— студент істей білуі керек:

— Туберкулезге қарсы профилактикалық шараларды жоспарлау және жүргізу;

— Туберкулин сынамаларын жүргізу және бағалау;

Туберкулезден «қатерлі» топтарды құру;

Туберкулездің алдын-алуда жалпы емдеу тораптары мен туберкулезге қарсы диспансердің бірігіп істейтін жұмыс түрлері;

Терапиялық стационарды туберкулездің ашық түрімен науқас анықталғанда эпидемияға қарсы шараларды жүргізу.

 

 

Туберкулез ошағы.

Туберкулез «ошағындағы» туберкулезге қарсы шаралар.

БЦЖ вакцинациясы мен ревакцинациясы.

Химиопрофилактика: көрсеткіші, қарсы көрсеткіші, жүргізу әдістері.

Туберкулездің эпид. көрсеткіштеріне (ауруға шалдығу, сырқаттық, өлім, инфекцияланғандық) сипаттама.

Туберкулезге тексеруде стандартты схема.

Туберкулезге қарсы диспансер эффективтілігінің негізгі көрсеткіштері.

Туберкулез дезинфекциясының түрлері, әдістері.

Туберкулездің активтілігінің белгілері.

Өкпелік және өкпеден тыс туберкулезді уақтылы анықтауда жалпы емдеу тораптары дәрігерлерінің міндеті.

әдістемелік нұсқаудан тыс шығарылды.

 

ñû áiëiì äå»ãåéií áàºûëàó – æàçáàøà.

´ç áåòiíøå æ½ìûñ:

̽¹àëiììåí æ½ìûñ:

— бағдарлық бақылау сұрақтарының нәтижесін талдау және коррекциялау.

Негізгі және қосалқы әдебиеттер.

— Александровский Б.П., Баренбойм А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Киев, 1969

— Васильев Н.И. — Туберкулез.М., 1990

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996

— Помельцов К.В. — Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. М., 1971.

— Рабинович А.М. — Дифференциальная диагностика туберкулеза легких. Л., 1969

— Рубинштейн Г.Р. — Дифференциальная диагностика заболеваний легких. М.,1954

— Хоменко А.Г — Туберкулез органов дыхания. М., 1988

Михайлова Э.С., — Кавернозный туберкулез легких. М., 1974

Ракишев Г.Б., Вядро Г.А., Бугаков А.А., Туберкулез у детей и подростков. Астана,1999

— Бугаков А.А., Бугакова С.Л. Туберкулез в схемах и таблицах. Астана, 2001.

Туберкулезге қарсы бұйрықтар.

— Перельман М.И., Корякин В.А. — Фтизиатрия. М., 1996, Муминов Т.А. ауд. 1998.

— Рақышев Ғ.Б. – Балалар мен жасөспірімдердегі туберкулез. Астана, 1999.

— Организация работы первичной медико-санитарной противотуберкулезной помощи на этапе внедрения стратегии ДОТС (методические рекомендации). Алматы, 2000

Ефимова А.А. Специфическая профилактика туберкулеза у детей. М., 1968

Митинская Л.А. Противотуберкулезная вакцинация БЦЖ. М., 1975.

Рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза. Женева, 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *