Методичка_ММЕП — нов

УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

 

 

 

менеджменту

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

номічного факультету

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса

2016

33:519.876.5(075.8)

ББК 65.0в611я73

 

Рецензент:

, доцент

 

,

Левіна-Костюк М.О., асистент

П581 Попович Василь Вікторович

32с.

 

 

 

даного посібника.

 

 

 

 

Левіна-Костюк М.О.

 

ЗМІСТ

4

економічних процесів у сільському

13

Прийоми моделювання технологічних та економічних процесів у

чих системах агропромислового комплексу

15

Моделювання оптимального раціону годівлі продуктивних корів

16

Моделювання задач оптимального використання кормів у господарстві

18

Розробка економіко-математичної моделі розрахунку оптимальної

ри посівних площ в підприємстві

19

Моделювання оптимального використання добрив

22

зей

досліджуваного підприємства

………………………………….………. 24

8

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

міці й у галузі сільського господарства зокрема.

знесі.

логій.

.

 

 

економічних процесів у сільському господарстві

ної моделі.

включає такі елементи:

вихідні значення ресурсів;

змінні величини (задаються під час моделювання);

сів з вихідними показниками);

обмеження;

критерій оптимальності.

Розробка економіко-математичної моделі здійснюється поетапно у певній послідовності.

Постановка задачі та обґрунтування критерію оптимальності.

Визначення переліку змінних та обмежень.

тант.

і та її математичний запис.

.

вувати низку умов.

статньою для практики точністю.

мати множинність розв’язків.

Необхідна наявність критерію оптимальність, оскільки розв’язків множинність.

мова невід’ємності змінних (за економічним змістом).

них процесів є вірна постановка задачі.

Постановка задачі передбачає чітке формулювання, яке включає:

мету задачі;

виявлення відомих параметрів та таких, які треба визначити;

ся.

єм оптимальності.

вок, з яких складається раціон.

ким є період планування.

у, який моделюється.

:

ня);

меження);

поміжних обмеженнях).

 

.

.

Норми витрат ресурсів

Вид ресурсів

зацію, на 1га

Зернові в обмін на комбікорм, на 1 га

цію, на 1 га

лоди, на 1 га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

льтурах грошово-матеріальні витрати повинні бути зі знаком «мінус».

Необхідно обчислити оптимальну структуру виробництва для отримання максимального прибутку.

Вводимо позначення змінних:

— площа посіву зернових на реалізацію, га;

— площа посіву зернових в обмін на комбікорм, га;

— площа посіву картоплі на реалізацію, га;

— площа посіву кормових коренеплодів, га;

— виробництво свинини, ц.

Записуємо умови задачі, складаючи обмеження.

Обмеження по площі ріллі:

.

Обмеження по використанню трудових ресурсів:

.

Обмеження по використанню матеріально-грошових засобів:

.

, ц корм. од.:

.

Обмеження по виробництву зерна на реалізацію, ц:

.

– кількість зерна, яка вироблена зверх заданих 16000 ц.

:

.

Модель задачі матиме вигляд:

при обмеженнях:

2000,

1 500 000.

300 000,

0,

000.

 

ва.

Ціну реалізації 1ц озимої пшениці вважати рівною 200 грн., 1ц кукурудзи – 180 грн., 1ц насіння соняшнику – 350 грн.

Необхідно розподілити добрива таким чином, щоб отримати максимальне збільшення урожаю у грошовому еквіваленті.

.

алежність збільшення урожаю від складу

рив та способів їх внесення.

Добрива мінеральні,

жаю,

азотні

фосфорні

1

2

3

4

5

Озима пшениця

під оранку

суміш 1

суміш 2

суміш 3

 

 

40

20

 

 

40

20

 

 

20

10

 

 

30

15

 

 

8,2

5,0

1

2

3

4

5

суміш 1

суміш 2

при підкормці

суміш 1

суміш 2

10

5

 

15

10

15

10

 

15

10

10

 

5

 

3,7

2,4

 

3,1

но

під оранку

суміш 1

суміш 2

суміш 3

при посіві

суміш 1

суміш 2

при підкормці

суміш 1

суміш 2

 

 

90

40

 

5

5

 

10

 

 

70

35

 

10

5

 

10

20

 

 

50

20

 

5

 

 

 

40

15

 

 

 

 

14,2

8,5

9,7

 

5,6

2,8

 

5,2

соняшнику

під оранку

суміш 1

суміш 2

при посіві

суміш 1

суміш 2

при підкормці

суміш 1

суміш 2

суміш 3

 

 

45

45

 

5

10

 

10

 

 

45

45

 

10

15

 

25

20

20

 

 

45

45

 

5

 

15

10

 

 

20

 

 

 

 

40

30,7

 

6

6,9

 

10,6

10,4

7,6

 

ських культур, під які вносяться певним чином і в різних сумішах мінеральні добрива. Вводимо позначення змінних:

льних добрив, га;

льних добрив, га;

брив, га;

тощо.

Техніко-економічні коефіцієнти при змінних – це кількість добрив різних видів, які входять в суміш.

ного обсягу добрив між культурами.

.

Аналогічно записуються обмеження по кожному виду добрив.

Друга група обмежень передбачає, щоб площі в які вносяться добрива не перебільшували посівні площі окремих культур. Наприклад, внесення добрив під оранку та при посіві озимої пшениці не повинно перевищувати 800 гектарів.

.

грн. тощо.

– матиме вигляд:

+

+

.

запишіться так.

+

+

ри обмеженнях:

;

;

;

;

;

;

8)

;

;

;

;

.

Матриця до задачі наведена у додатку 1.

 

 

Лабораторна робота №1

емах агропромислового комплексу

Навчитись моделювати основні економічні процеси виробництва с/г продукції та використання агроресурсів.

Послідовність виконання:

Визначити змінні та обмеження.

— економічні коефіцієнти (ТЕК).

у систему обмежень заданих умов.

аписати математичну (в символах) модель заданих умов.

рмових — 47, винограду — 65, фрукти — 75, сінокосів — 10, пасовищ — 43

б) змінні — ц.

ріллі в багаторічні насадження.

Запишіть систему обмежень трансформування земельних угідь.

В господарстві (умова 1) структура ріллі дозволяє вирощувати (в%):

ах

   35

   25

   45

   =10

б)невідома площа ріллі

В господарстві (умова 1) на виробництво продукції затрати праці на 1 ц складають (л/год):

 

;

ярих зернових 1,2;

;

   

природних сіножатей 0,05.

   змінні — ц.

ється наступна кількість мінеральних добрив (кг д.р.)

   К

   1,3

4

   1.2

.

ститься наступна кількість ц к.од.:

 

;

 

;

0,17.

   змінні — ц.

В господарстві (умова 1) реалізовують озимі зернові і молоко. Ціна реалізації та затрати на виробництво 1 ц. складають:

   Затрати

75

85

180

б)змінні — ц.

лоща зернових на товарні цілі не повинна перебільшувати 60% площі зернових на кормові цілі.

 

Лабораторна робота №2

Моделювання оптимального раціону годівлі продуктивних корів

рин.

Послідовність виконання:

задачі.

.

.

.

1.

.

перетравного протеїну.

треби в сирому протеїні.

му

Кормових одиниць

1

молоте

1,29

70

2

Ячмінь, зерно плющене

1,2

86

3

Соя, зерно молоте

1,26

220

4

Сіно суданки

0,5

48

5

Сіно люцерни

0,55

110

6

Солома ярових

0,23

12

7

Силос кукурудзяний

0,22

14

8

Буряк кормовий

0,1

10

9

Сіль

10

Карбамід

2500

342,0

 

ті)

Групи кормів

Концентрати

Грубі

в т.ч. сіно

Соковиті

в т.ч. кормовий буряк

20-25

 

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 3

ристання кормів у господарстві

ористання кормів у господарстві.

Послідовність виконання:

.

Записати математичну модель задачі.

Розрахувати вхідні параметри задачі.

Побудувати розширену модель задачі.

.

. Види та кількість кормів в господарстві

Види кормів

1

Озимий ячмінь, зерно

2

Кукурудза, зерно

3

Горох, зерно

4

Кормові коренеплоди

5

Кормові баштанні

6

Силос кукурудзяний

7

Солома озимих

8

Солома ярих

9

Сіно суданської трави

10

Сіно люцернове

11180

 

види великої рогатої худоби:

.

. Потреба в поживних речовинах в розрахунку

на один кормо-день

Групи великої рогатої худоби

кормових одиницях, ц к. од.

Потреба в перетравному

Корови

0,1875

Телиці старше за рік

0,102

Телиці до року

0,06

0,006

 

Структура кормління в % до загальної поживності

min

max

min

15

 

30 грн.

Наявність поживних речовин в кормах та їх собівартість

Види кормів

Ц к.од.

ну

1

Озимий ячмінь, зерно

1,20

8,1

2

но

1,30

7,4

3

Горох, зерно

1,18

19,5

4

неплоди

0,12

0,9

5

танні

0,10

0,7

6

дзяний

0,20

10,4

7

Солома озимих

0,20

0,8

8

Солома ярих

0,22

1,0

9

Сіно суданської трави

0,50

6,5

10

Сіно люцернове

0,50

11,6

230

ритерії оптимальності задачі:

;

дукції тваринництва в даній задачі дорівнює собівартості спожитих кормів

 

Лабораторна робота №4

ри посівних площ в підприємстві

та аналізувати оптимальний розв’язок задачі.

Послідовність виконання:

та ТЕК.

.

.

.

.

).

, га

405

‘яса ВРХ – 8,5, м`яса свиней – 8.

Основні показники виробництва продукції в господарстві

Види продукції

ність, ц/га

тість 1 ц, грн.

алізації 1 ц, грн.

Затрати праці на 1 ц, люд-год.

1

2

3

4

5

Озима пшениця

40

95

185

1,1

Озимий ячмінь

35

90

1,2

Кукурудза на зерно

45

86

1,6

Горох

20

87

1,8

Ярий ячмінь

35

76

172

1,2

Круп`яні

20

83

232

1,5

Кукурудза на силос

250

32

0,2

Кукурудза на зелений корм

200

30

0,2

Кормові буряки

500

16

0,1

Багаторічні трави на

но

25

52

0,9

лений корм

250

27

0,2

Солома *

9

Молоко

180

250

1,4

Приріст ВРХ

850

970

128,0

Приріст свиней

965

1125

106,0

.

зелених 30.

ництва продукції наведені в таблиці 4.2.

максимум прибутку.

 

5

Моделювання оптимального використання добрив

брив.

Послідовність виконання:

та обмеження.

— економічні коефіцієнти (ТЕК).

у систему обмежень заданих умов.

аписати математичну (в символах) модель заданих умов.

ряк. Можливі площі посіву культур та їх урожайність наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Можливі площі посіву та урожайність культур

Сільсько-

господарські

1

2

3

4

5

6

х

наведені в таблицях 5.2 ті 5.3.

В господарстві закуплено таку кількість добрив (в кг діючої речовини):

100 000.

 

зисної урожайності (кг діючої речовини)

Сільсько-

90

 

Таблиця 5.3. Норми внесення добрив для отримання 1 ц приросту продукції (кг діючої речовини)

Сільсько-

0,8

 

. Збільшити окремо кількість N, P, K на 6 %.

– 8 грн.

на реалізацію.

 

 

 

 

 

 

Лабораторна робота №6

Економіко-математичне моделювання оптимізації сполучення

зей досліджуваного підприємства

чення галузей в досліджуваному підприємстві

Послідовність виконання:

Визначити змінні, обмеження, їх одиниці вимірювання

Розрахувати техніко-економічні коефіцієнти (ТЕК).

Записати числову модель і матрицю задачі.

символах)

.

дарства складають (в % до ріллі):

;

;

;

;

.

.

дин на добу.

максимум прибутку.

 

Вхідна інформація по рослинництву

 

Вхідна інформація по тваринництву (на 1ц. продукції)

Затрати

500

 

Структура годівлі сільськогосподарських тварин

в розрахунку на к. од., %

30

 

 

 

 

 

ої роботи

Використовуючи умови лабораторної роботи №6, розв’язати задачу, за варіантами, які вказані в таблиці С.1.

дачі 1

Площа ріллі, га

Зелений

260

 

.

 

Задача. 2.

).

Структура сільськогосподарських угідь господарства, га

1

2

3

Рілля

1000

1200

1400

ня

70

50

90

Природні пасовища

110

120

140

160

.

сподарські

1

2

3

Озимі, ц

35

40

30

Ярові (в середньому), ц

25

30

32

Кукурудза, ц

41

44

37

Соняшник, ц

18

21

19

Виноград, ц

70

65

67

Фрукти, ц

60

65

60

Зелена маса, ц

40

45

40

Кормові, ц.к.од.

42

48

43

44

хнічних 14 – 18, кормових – до 50.

).

.

С.4. Дані для умови 2

1

2

3

Рілля, га

500

600

700

Трудові ресурси (всього чол.)

100

150

200

Витрати труд. ресурсів, (на 1 ц ч/год.)

 

2

 

2,1

 

1,9

 

Урожайність, ц/га:

пшениці

 

40

 

42

 

45

 

Показники

1

2

3

Урожайність, ц/га:

цукрового буряку

240

230

220

Гарантоване виробництво, ц:

пшениці

 

8000

 

8500

 

9000

 

цукрового буряку

20000

21000

22000

молока

10000

11000

11500

12000

 

направити в підрозділ сезонних робітників.

тнер молока витрачається 1,3 ц к.од.

В одному центнері різних кормів міститься, (ц к.од.): ячмінь зерно – 1,2; кукурудзи зерно – 0,25, люцерни – 0,5.

.

Структура витрат кормів на виробництво 1 ц молока

1

2

3

Концентрати

21

18

15

Грубі

29

28

32

Соковиті

50

54

53

55

 

тання в господарстві кормів.

номічних показників:

вартість продукції на реалізацію;

собівартість продукції;

прибуток.

.

Дані для умови 4

1

2

3

Ціна 1 ц продукції, грн.

пшениці

 

0

 

210

 

190

 

цукрового буряку

30

35

28

молока

270

275

265

Собівартість 1 ц продукції,грн.

пшениці

 

115

 

120

 

110

 

цукрового буряку

15

18

14

молока

240

245

235

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онтрольні питання

Математичні методи в економіці.

Сутність, мета і задачі математичного моделювання.

лей та особливості їх застосування.

кація.

кої моделі.

моделі та їх зміст.

.

Матрична та числова форма лінійної економіко-математичної моделі.

номіко-математичний аналіз оптимального розв’язку.

тві.

Специфіка моделей оптимізації різних задач в системі тваринництва.

Постановка задачі оптимізації економічних процесів в рослинництві.

лей.

го раціону годівлі».

го раціону годівлі».

мів».

.

мів».

ри посівних площ в господарстві».

ри посівних площ в господарстві».

ри посівних площ в господарстві».

».

.

.

стання добрив».

.

огосподарських підприємствах»

вах».

.

».

 

 

 

Рекомендована література

2010. — 201 с.

2009. – 301 с.

– М.: Колос, 1972

– К.: КНЕУ, 2001. – 260 с.

– М.: ВО “Агропромиздат”, 1986

– Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 185 с.

– Львів: «Магнолія — 2006», 2007. – 480

К.: Кондор, 2008. – 160 с.

ред. к.е.н. І.В.Крючкової. – Харків: Форт, 2000. -336.

рнопіль: Економ. думка, 2001. – 454 с.

– М.: Колос, 1986

– Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

33:519.876.5(075.8)

ББК 65.0в611я73

 

 

 

Навчальне видання

 

Попович Василь Вікторович

Аксьонова Олена Михайлівна

Дяченко Олексій Петрович

 

 

Математичне моделювання економічних процесів.

мендації до лабораторних

для студентів економічного факультету

– бакалавр

 

 

 

Додаток 1

Матриця задачі оптимального розподілу мінеральних добрив в господарстві

Х1(1-ша)

Х2 (2-га)

Х3 (3-тя)

Х4 (1-ша)

Х5 (2-га)

 

Х6 (1-ша)

Х7 (2-га)

 

Х8 (1-ша)

Х9 (2-га)

Х10 (3-тя)

Х11 (1-ша)

 

Х12 (2-га)

Х13 (1-ша)

Х14 (2-га)

Х15 (1-ша)

Х16 (2-га)

Х17 (1-ша)

Х18 (2-га)

 

Х19 (1-ша)

Х20 (2-га)

 

Х21 (3-тя)

Добрива

1.Азотні

2.Фосфорні

3.Калійні

4.Органичні

ця

ку

ві

7.Підкормка

Кукурудза

ку

ві

10.Підкормка

няшн.

ку

ві

10.Підкормка

 

кг д.р.

-//-

-//-

 

га

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

40

40

20

 

 

1

 

20

 

 

30

 

1

 

10

20

10

15

 

1

 

10

15

10

 

 

 

1

 

5

10

 

 

 

 

1

 

45

15

5

 

 

 

 

1

 

10

10

 

 

 

 

 

1

 

90

70

50

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

1

 

40

35

20

15

 

 

 

 

 

1

 

5

10

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

45

45

45

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

45

45

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

10

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

10

25

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

146000

160000

130000

52000

 

800

800

800

 

450

450

450

 

240

240

240

 

 

 

2

 

Методические указания для выполнения курсовой работы

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 

 

 

 

 

 

 

Корсакова Ю.А.

 

 

 

 

 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

 

 

 

 

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

 

 

 

 

 

для обучающихся специальности

19.02.10 Технология продуктов общественного питания

 

 

 

 

 

Семилуки

2016

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 

 

 

 

 

 

 

Корсакова Ю.А.

 

 

 

 

 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

 

 

 

 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

 

 

 

 

 

специальности

Технология продуктов общественного питания

 

 

 

 

 

Семилуки

16

К»

Корсакова Ю.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

основных расчетов, составлению нормативно-технологической документации на разрабатываемые блюда.

Технология продукции общественного питания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Корсакова Ю.А., 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

………

……….

…………..

……………

……..

………

………..

……….

ы……………..

…….

еской, пищевой и биологической ценности………

технологической карты…………….

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

и соответствующих

профессиональных компетенций:

Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении

 

общих компетенций:

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

являются:

углубление, обобщение, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;

развитие творческой инициативы, самостоятельности и организованности;

формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов, использовать справочную и нормативную документацию;

подготовка к итоговой государственной аттестации.

При выполнении курсовой работы у обучающихся формируются и совершенствуются профессиональные умения:

умение разрабатывать и обосновывать технологические процессы изготовления кулинарной продукции заданного ассортимента;

подбирать необходимое сырье, оборудование, инвентарь, инструменты, режимы технологических процессов;

самостоятельно составлять технологическую документацию и т.д.

. Результатом данной работы должна стать курсовая работа, выполненная и оформленная в соответствии с установленными требованиями. Курсовая работа подлежит обязательной защите.

опираться на знания, полученные в ходе освоения дисциплин и профессиональных модулей:

;

;

;

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

 

 

 

 

 

 

 

труктура и содержание курсовой работы

 

должна быть не менее 30 страниц печатного текста.

Курсовая работа должна содержать следующие обязательные составные части:

Титульный лист (Приложение А)

Задание (Приложение Б)

Содержание

Введение

Основная часть

Заключение

Список использованных источников

Приложения

 

При выполнении курсовой работы расчетно-технологического направления рекомендуется следующее примерное содержание:

Ассортимент и особенности приготовления сложных (хлебобулочных) мучных кондитерских изделий

мучных кондитерских изделий

изделий

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Правила подготовки основного и дополнительного сырья к производству в соответствии с технологическими требованиями

хнологического процесса приготовления кондитерской продукции

риготовления кондитерской продукции

Подбор технологического оборудования и инвентаря

Разработка вариантов оформления и подачи готовой продукции

Разработка технологической документации

кондитерских изделий

Заключение

использованных источников

Приложения

исследовательского направления рекомендуется следующее примерное содержание:

2 Организация процесса приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Правила подготовки основного и дополнительного сырья к производству в соответствии с технологическими требованиями

Разработка технологического процесса приготовления кондитерской продукции

Составление технологических схем приготовления кондитерской продукции

Подбор технологического оборудования и инвентаря

Разработка вариантов оформления и подачи готовой продукции

Разработка технологической документации

Расчет энергетической, пищевой и биологической ценности кондитерских изделий

Заключение

Список использованных источников

Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения курсовой работы

 

 

Распределение и закрепление тем производит преподаватель, оставляя право выбора за обучающимся.

составляется преподавателем и утверждается заместителем директора по учебной работе. Каждому обучающемуся предоставляется возможность самостоятельно выбрать любую тему, соответствующую личному и профессиональному интересу. Тема курсовой может быть предложена обучающимся при условии обоснования ее целесообразности и соответствия целям и задачам профессиональной подготовки специалистов.

Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной (профессиональной) практики. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы по специальности.

 

работ

 

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства сложных хлебобулочных изделий из сдобного дрожжевого теста

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства тортов и пирожных из слоеного теста

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства мелкоштучных кондитерских изделий из слоеного теста

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства блинных тортов

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства сложных мучных кондитерских изделий из вафельного теста

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства пряников и коврижек

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства кондитерских изделий из сдобного теста

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства песочных тортов и пирогов

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства песочного печенья

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства бисквитных тортов и пирожных

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства пирожных из воздушного белкового теста

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства заварных пирожных

маффинов

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства мучных кондитерских изделий с шоколадом

Организация процесса приготовления и разработка технологического процесса производства мучных кондитерских и кулинарных изделий с творогом

Исследование особенностей и традиций питания в странах мира и разработка технологического процесса мучных кондитерских и кулинарных изделий Рождественского меню

изделий для постного меню

Исследование традиций и особенностей питания во Франции и разработка технологического процесса производства мучных кондитерских изделий национальной французской кухни

Исследование особенностей диетического питания и разработка технологического процесса производства мучных кондитерских изделий пониженной калорийности

Исследование новых видов сырья и разработка технологического процесса производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с использованием различных видов муки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок защиты курсовой работы

 

 

Выполненная курсовая работа сдается преподавателю на проверку.

Сданная на проверку курсовая работа рецензируется преподавателем. Рецензирование курсовой работы имеет своей целью проверить, насколько полно разработана тема, использованы специальная литература и материалы практики. При этом обращается внимание на степень творческой самостоятельности автора в освещении вопросов темы, умение формулировать и обосновывать выводы; оцениваются грамотность и стиль изложения текста; проверяются наличие ссылок на использованные источники.

оформляется на отдельном бланке в зависимости от установленного в данном учебном заведении порядка.

К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие предъявляемые требованиям. Обучающийся изучает сделанные рецензентом замечания, рекомендации и с учетом этого готовится к защите работы в установленном порядке. При этом авторы курсовых работ должны быть готовы ответить на все относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить в какой мере учтены замечания рецензента и реализованы его рекомендации. По итогам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.

также предоставляется право выбора новой темы курсовой работы.

комиссии.

Защита курсовых работ проходит на заседании комиссии по графику, составленному преподавателем. При защите обучающийся должен кратко рассказать о содержании работы, особенностях ее выполнения (в том числе практической части), ответить на дополнительные вопросы. При определении итоговой оценки должны учитываться следующие показатели: содержание и оформление работы, степень творчества, организованности и самостоятельности студента при ее выполнении, уровень компетентности при защите работ и др.

Защита курсовой работы проводится с использованием мультимедийного оборудования в форме презентации.

 

 

 

пояснительной записки

 

 

Введение

 

ссматриваются в курсовой работе. Для этого следует показать суть проблемной ситуации, с которой сталкиваются предприятия в условиях формирования рыночной экономики, из чего будет видна важность темы курсовой работы. При этом можно использовать региональный компонент, материалы периодической печати и научных дискуссий. Например, для характеристики актуальности темы можно использовать следующую фразу: «Этими обстоятельствами обусловлен выбор темы курсовой работы».

. В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

изучить теоретические основы…

дать характеристику….

провести анализ применяемых технологий при приготовлении…..

изложить сущность новых приёмов обработки сырья и ……

разработать технологические карты и ….

выполнить расчёт калорийности блюд.

Таким образом, цели курсовой работы обычно перечисляются (изучить …, описать…, установить…, выяснить… и т.д.).

 

 

Теоретические основы организации приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

 

.

(ресторанов, столовых, кафе и т. д.).

.

роцессе приготовления изделий.

дства полуфабриката, виды и причины брака изделий.

рассмотреть физико-химические процессы, происходящие

при подготовке сырья к производству кондитерских изделий

теста

при тепловой обработке тестовых заготовок

 

Организация процесса приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

 

схемы приготовления, определить показатели качества готовой продукции.

, основываясь на данных действующих нормативных документов (ГОСТ, ТУ, СТП и пр.)

Данную информацию представить в виде таблицы 1.

 

Таблица 1 – Требования к качеству сырья

Наименование сырья

ГОСТ Р 52189-2003. Мука пшеничная. Общие технические условия

Цвет – белый или белый с кремовым оттенком

Вкус – свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький

Запах – свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый

Зараженность вредителями

 

Загрязненность вредителями

 

 

нормы закладки сырья массой брутто и нетто, нормы выхода полуфабриката и готового изделия; описание технологического процесса приготовления.

Разработка технологического процесса приготовления фирменной продукции представляется в форме, указанной на рисунке 1

 

Рисунок 1 – Пример оформления описания технологического процесса приготовления фирменной продукции

 

изделий.

следует подобрать оборудование и инвентарь, необходимые для выполнения технологических операций в соответствии со спецификой задания.

Данные представить в виде таблицы 2.

 

Таблица 2 – Подбор технологического оборудования и инвентаря

Просеивание, дозирование

Отделение просеивания муки

, комплект для очистки мешков от мучной пыли или тестовой корки

С

Информацию представить в виде таблицы 3.

 

Таблица 3 – Способы оформления и подачи готовой продукции

Наименование готовой продукции

Внешний вид

(иллюстрация, рисунок)

 

 

В данном графе следует привести температурно-временные режимы реализации, хранения, а также указать используемую для подачи посуду

 

делать анализ нормативных и правовых актов отражающих санитарные требования к организации процесса приготовления сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Выделить и описать санитарные требования к организации процесса приготовления сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий:

— общие требования к условиям работы, в производственных помещениях, к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, к соблюдению санитарных правил;

к хранению и реализации изделий.

 

Разработка технологической документации

 

.

Одним из критериев качества пищевой ценности продукции общественного питания, является содержание белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, а так же энергетической ценностью.

Судить о том, насколько фактическое содержание пищевых веществ соответствует рациональным потребностям людей, можно, сравнивая полученные данные с Нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для взрослого человека (18 – 59 лет), разработанными учеными НИИ питания РАМН.

Пример расчета энергетической, пищевой и биологической ценности представлен в приложении В.

Технико-технологическая карта (ТТК) — документ, разрабатываемый на новую продукцию и устанавливающий требования к качеству сырья и пищевых продуктов, рецептуру продукции, требования к технологическому процессу изготовления, к оформлению, реализации и хранению, показатели качества и безопасности, а также пищевую ценность продукции общественного питания. ТТК разрабатываются только на новую нетрадиционную продукцию, впервые изготовляемую на предприятии общественного питания.

Технико-технологическая карта содержит следующие разделы:

область применения;

требования к сырью;

рецептура (включая норму расхода сырья и пищевых продуктов брутто и нетто, массу (выход) полуфабриката и/или выход готового изделия (блюда);

технологический процесс;

требования к оформлению, подаче, реализации и хранению продукции общественного питания;

показатели качества и безопасности продукции общественного питания;

информационные данные о пищевой ценности продукции общественного питания.

, а при необходимости и условия транспортирования.

СанПиН 2.3.2.1078-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.

Пример оформления ТТК представлен в приложении Г.

 

 

Заключение

 

В этой части работы обучающийся должен показать, как выполнены те цели и задачи, которые поставлены в курсовой работе во введении.

В заключении логически последовательно излагаются выводы и предложения. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности выполненных разработок. Именно разработка предложений и рекомендаций будет свидетельствовать о практической значимости курсовой работы.

Выводы и предложения пишутся в виде тезисов, по пунктам, и должны отражать основные выводы по теории вопроса, по приведенным расчётам, а также по всем предлагаемым направлениям совершенствования предмета исследования. Таким образом, в заключении формулируются краткие выводы по курсовой работы.

 

 

 

Список использованных источников

 

.

курсовой работы.

Список использованных источников в курсовой работе необходимо приводить в алфавитном порядке. При этом по каждому источнику отражаются фамилия и инициалы автора, полный заголовок книги или статьи, место издания, наименование издательства, год издания и нумерации страниц.

Список использованных источников должен составляться единообразно, нумерация делается сплошной от первого до последнего названия.

Список использованных источников оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсовой работы

 

на стандартных листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки. По всем четырем сторонам листа оставляются поля:

с левой стороны – 30 мм,

с правой – 10 мм,

сверху – 20 мм,

20 мм.

Абзац – 1,25 см.

).

Выравнивание текста – по ширине, без отступов.

Автоматическая расстановка переносов.

Каждая структурная часть курсовой работы оформляется с новой страницы. Наименования структурных частей в тексте курсовой работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ») печатаются прописными (заглавными) буквами по центру строки, без подчеркивания. Точка в конце наименования не ставится.

Расстояние между заголовком и текстом составляет 2 интервала, а между заголовками раздела и подраздела — 1 интервал.

Перенос слов в заголовках глав и подпунктов не допускается.

Точку в конце заголовка не ставят.

В работе обязательно указывается название разделов и подразделов, которое должно точно соответствовать плану и содержанию работы. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами без точки.

Введение и заключение не нумеруются.

«1.1», «1.2», «2.1» и т.п.

Каждый раздел начинается с новой страницы, а начало каждого подраздела пишется на той же странице, что и предыдущий, при условии, что на этой странице размещается после заголовка не менее 3-х строк текста.

Нумерация страниц работы должна быть сквозной, в нижней части листа, по центру арабскими цифрами.

Титульный лист, задание (состоящее из 2-х страниц) и оглавление включаются в общую нумерацию страниц, но номер страницы на титульном листе не проставляется. Нумерация начинается с «СОДЕРЖАНИЯ» (т.е. со страницы 3).

Не принято писать в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. Излагать материал рекомендуется от первого лица множественного числа («по нашему мнению»).

.

«…в подпунктах 2.2.», «… на рисунке 8», «в приложении 9» и т.п.

К иллюстративному материалу относятся: диаграммы, графики, схемы, фото и т.п., которые называются рисунками.

На рисунки, расположенные в основной части курсовой работы, делается обязательная ссылка:

;

;

).

. Не рекомендуется выделение надписи жирным шрифтом или курсивом.

так и в приложения.

ссылка (например: Данные таблицы 2 показывают…, Результаты расчетов представлены в таблице 3…).

пишется тематический заголовок с прописной (заглавной) буквы, без подчеркивания. Точка в конце заголовка не ставится.

(например: Таблица 1, Таблица 2 и т.д.).

, строка с нумерацией граф дублируется при ее наличии.

При большом количестве таблиц часть из них следует оформлять в виде приложений.

Формулы размещаются отдельными строками и нумеруются сквозной нумерацией.

Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет расшифровка каждого обозначения, например:

, (1)

 

где G – масса или количество сырья (или п/ф) данного вида, кг;

– количество порций, блюд данного вида, шт.;

– норма сырья (п/ф) данного вида на одно блюдо или на 1 кг выхода готовой продукции, г.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются запятой.

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы оставляется свободной одна строка.

Список использованных источников имеет единую сквозную нумерацию, охватывающую все подразделы.

При его оформлении рекомендуется следующая последовательность расположения материала:

Официально-документальные материалы: Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы РФ:

а) федеральные законы РФ;

б) указы Президента РФ;

в) постановления Правительства РФ.

2. Труды, речи, выступления Президента РФ, Правительства РФ, материалы конференций, съездов.

3. Технико-экономические нормативы, положения по бухгалтерскому учету, стандарты, сборники документов, материалов министерств и ведомств, статистические сборники.

4. Монографии, диссертации, рефераты, доклады, книги, статьи из книг приводятся в алфавитном порядке авторов. Если авторов нет, то в алфавитном порядке заглавий.

5. Статьи из журналов, газет, периодических изданий располагаются в алфавитном порядке с указанием года издания журнала (газеты), номер, страницы.

источников:

одного, двух или трех авторов:

). – Общее количество страниц или номера страниц, если использовалась  часть книги.

более трех авторов:

). – Общее количество страниц или номера страниц, если использовалась  часть книги.

пяти и более авторов:

). – Общее количество страниц или номера страниц, если использовалась  часть книги.

статьи из журнала (газеты):

). – Страницы, на которых помещена публикуемая статья

 

ри составлении ссылок на электронные ресурсы указывается обозначение материалов для электронных ресурсов: [Электронный ресурс].

В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса, в следующей последовательности:

и т.п.;

и др. Если доступ свободен, то сведения об ограничении доступа не указываются;

дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она зафиксирована на сайте;

электронный адрес, дата обращения к документу – дата, когда составитель ссылки открывал данный документ и этот документ был доступен.

 

 

 

Критерии оценки курсовой работы

выставляется если:

Показана актуальность исследования.

и предмет курсовой работы.

Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, выполненной автором.

Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования.

Список использованных источников в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в курсовой работе.

Имеется необходимый иллюстративный материал.

выставляется если:

Показана актуальность исследования.

и предмет курсовой работы.

Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, выполненной автором.

Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования.

Список использованных источников не полностью отражает информацию, имеющуюся в курсовой работе

Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.

к курсовой работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования, работа написана неубедительно.

на непоследовательно, нелогично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

 

, С.В. Ермилова, М.: изд. центр «Академия», 2015 г. – 384 с.

Ермилова С. В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: учебник / С.В. Ермилова, М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 336 с.

, М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 480 с.

. – 64 с.

, М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 336 с.

Ермилова С.В. , Соколова Е.И. Торты, пирожные и десерты: учебное пособие / С.В. Ермилова, Е.И. Соколов, М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 80 с.

Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания. – Ростов н/Дону: Феникс, 2013. 373 с.

В.Д. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания. – М. Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с.

http://knigakulinara.ru/

http://restcon.ru/

povarenok.ru/

/

/

/

 

 

 

 

Приложение А

Пример оформления титульного листа курсовой работы

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 

 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГ ОПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО

 

 

КР 19.02.10 01.00 ПЗ

 

 

«___»___________201__г. ____________________

(Подпись) (Дата) (Фамилия, инициалы)

 

 

)

 

 

 

 

Дата защиты «________»_____________________201__г.

Оценка _______________________________________________

__________/___________________/

 

Семилуки

201_

Приложение Б

Пример оформления задания на выполнение курсовой работы

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ЦМК

___________/_____________/

«____»_________________201__г.

 

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

 

общественного питания

н

 

г.

5 Содержание текстовой части курсовой работы (перечень вопросов, подлежащих рассмотрению)

Разработка технологической документации

 

Задание выдал

 

Задание получил

г.

 

 

 

Приложение В

Расчет энергетической, пищевой и биологической ценности

 

» с использованием справочника Скурихина И. М.)

 

 

1091,2

 

 

 

Приложение Г

Пример оформления технико-технологической карты

 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Реноме»

Иванов И.И.

«18» марта 2008 года

 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1

КАРАМЕЛЬНЫЙ ЧИЗКЕЙК

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на Карамельный чизкейк, вырабатываемое ООО «Реноме» и реализуемое в кафе ООО «Реноме».

2 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Печенье юбилейное

Масло сливочное

%

Желатин

Almette

Сахар

Молоко сгущенное

ГОСТ Р54540-2011

 

3 РЕЦЕПТУРА

рутто

Печенье юбилейное

83

Сливочное масло

33

%

16

Желатин

6

Almette

83

Сахар

23

Молоко сгущенное

66

Выход

310

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.

Форму застилают бумагой для выпечки или смазывают сливочным маслом. Печенье измельчают в крошку. Добавляют растопленное сливочное масло и перемешивают. Основу выкладывают в форму и охлаждают 30 минут.

охлаждают 4 часа в холодильной камере.

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Подают на порционной десертной тарелке.

нным стандартам компании.

24 ч при температуре от +2° до +6°С.

 

6 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Органолептические показатели качества:

Внешний вид – соответствует данному блюду

Консистенция – упругая

Цвет – бежевый

Вкус — сладкий.

Запах – сгущенного молока

ебованиям СанПиН 2.3.2.1078-01

, КОЕ/г,

25

7 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

)

1091

 

_________________________

Для заметок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания для выполнения курсовой работы

по профессиональному модулю

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Автор – составитель: Корсакова Ю.А.

Компьютерный набор и верстка Корсаковой Ю.А.

 

 

 

Метод.указ.практ_БУ и ЭБ_2к

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

образования

аэрокосмического приборостроения»

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

 

01

и

студентов 2-го курса, обучающихся по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1.1 Цели и задачи производственной практики

Производственная практика является продолжением учебного процесса в практических условиях работы организаций. Она включает в себя ознакомительную практику в организациях (на предприятиях) любых организационно-правовых форм и практику по получению первичных профессиональных умений в подразделениях.

) учету.

Задачи прохождения производственной практики:

1) ознакомиться с производственной и организационной структурой предприятия, основными функциями и особенностями работы его структурных подразделений.

2) изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии, основываясь на нормативно-правовой базе, регламентирующей ведение бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого учета на конкретном предприятии;

3) освоить организацию первичного учета, технику ведения учетных регистров, порядок заполнения Главной Книги, особенности автоматизации учетной работы.

4) изучить методику бухгалтерского учета в организации.

 

О

в соответствии с графиком учебного процесса ГУАП.

изучения дисциплин базовой и вариативной части циклов учебного плана.

Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики необходимы для последующей подготовки к итоговой государственной аттестации.

Производственная практика способствует:

1. Получению первичных практических умений и навыков в области организации и ведения бухгалтерского учёта;

подготовки;

3. Обеспечению непрерывности овладения студентами профессиональной деятельностью в области бухгалтерского учёта в соответствии с их уровнем подготовки.

Организация данной учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности приобретения студентами компетенций в области профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1 Общее содержание производственной практики

проходят в бухгалтерии организации (предприятия).

Работая в период практики помощником бухгалтера, студент должен:

1. Ознакомиться с производственной и организационной структурой предприятия, основными функциями и особенностями работы его структурных подразделений.

В частности, студент (слушатель) знакомится:

управлением, размерами и местонахождением производственных подразделений;

– с организацией производства, технологическим процессом основного, вспомогательных, обслуживающих производств;

– с результатами хозяйственной деятельности за прошлый год, бизнес-планом на текущий год и перспективным планом развития организации;

– со структурой бухгалтерии, распределением обязанностей между учетными работниками и

2.2 Тематические разделы производственной практики

и др.).

2.Ознакомление с организацией бухгалтерского учета

Охарактеризовать выбор организационной формы бухгалтерского учета, структуру бухгалтерской службы. Изучить учетную политику организации, рассмотреть рабочий план счетов бухгалтерского учета. Изучить правила документооборота и технологии обработки учетной информации. Рассмотреть порядок проведения инвентаризации активов и обязательств, создания постоянно действующих инвентаризационных комиссий. Охарактеризовать применяемую в организации компьютерную программу по бухгалтерскому учету.

3.Ознакомление с организацией первичного учета на предприятии

Изучить первичные учетные документы, их классификацию, формы и реквизиты. Рассмотреть формы первичных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных документов. Изучить порядок составления, проверки и технологию обработки первичных документов. Рассмотреть правила документооборота, порядок разработки и утверждения документов. Изучить организацию текущего хранения документации. Рассмотреть учетные регистры и их классификацию, освоить порядок их составления и обобщения итоговых данных в Главной Книге.

ассе;

2. Учет денежных средств на расчетном и валютном счетах;

3. Учет расчетов с подотчетными лицами;

4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда;

5. Учет основных средств и нематериальных активов;

6. Учет материально-производственных запасов;

себестоимости;

8. Учет выпуска и продаж готовой продукции;

9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками;

10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;

11. Учет расчетов по налогам и сборам;

12. Учет капитала и резервов;

Данное задание позволит студенту освоить технологический процесс движения бухгалтерских документов (от момента составления первичных документов, их обработки, обобщения, до формирования записей в главной книге, в автоматизированной бухгалтерской программе).

Примерный перечень первичных документов.

1.Кассовый приходный (расходный) ордер.

2.Объявление, квитанция и ордер по сдаче наличных денежных средств в банк.

3.Кассовая книга.

4.Кассовая заявка и расчет на установление предприятию лимита остатка.

5.Платежное поручение.

6.Платежное требование/поручение.

7.Аккредитивный договор и поручение на открытие аккредитивного счета.

8.Договор об открытии депозитного счета.

9.Накладная.

10.Выписка из банковского счета.

11.Счет на оплату.

12.Счет-фактура.

13.Ведомости начисления и выплаты заработной платы.

14.Документы по движению объекта основных средств.

15.Отчет о командировке подотчетного лица.

и др.

последний отчетный год.

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

:

практики. Они обязаны:

аваемому руководителю практики.;

своевременно прибыть на место прохождения практики;

;

е программой практики;

выполнять задание в соответствии с установленным графиком прохождения практики;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

соблюдать режим работы, выполнять указания руководителя практики;

своевременно подготовить и защитить отчет по практике.

Во время пребывания на практике студент должен составить отчет о производственной практике. При составлении отчета о практике используются дневник прохождения практики. По окончании практики дневник подписывается руководителем от принимающей организации. Без дневника-отчета практика не засчитывается.

программы практики. Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики продумывается и избирается самим студентом.

Отчет должен быть написан аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу и составлен каждым студентом отдельно.

Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия и заверен печатью.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

Отчетная документация по практике обязательно содержит:

.

Отчет о прохождении практики, включающий в себя:

);

материалы о выполнении индивидуального задания, содержательную часть отчета по практике;

выводы по результатам практики;

.

).

заверяется печатью организации. (Приложение 2)

Отчет по производственной практике содержит следующие структурные элементы, располагаемые в отчете в приведенной последовательности:

Индивидуальное задание по практике (Приложение 5)

. Титульный лист (Приложение 1).

Отзыв представляется на фирменном бланке с подписью руководителя и печатью принимающей организации.(Приложение 3).

по производственной практике. Дневник составляется студентом в соответствии с указаниями программы, дополнительными указаниями руководителей практики от вуза и от организации. В нем по дням указываются виды работ, выполнявшиеся студентом на предприятии (учреждении, организации) в период прохождения производственной практики. Форма дневника представлена в приложении 2.

. Содержание.

. Введение (сведения об организации (предприятии), на котором проходила практика: административное положение, структура организации, взаимодействие ее отдельных частей, профиль деятельности, решаемые задачи).

. Основная часть отчета (по темам, представленным в п.2.2 настоящих Методических указаний).

. Заключение (изложение результатов выполнения практики в виде кратких обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выводов).

. Список использованной литературы.

, и т.п.).

 

 

 

 

3.2 Правила оформления отчета по производственной практике

 

При оформлении отчета следует учитывать следующие требования, по оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ:

, кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. При печати текстового документа следует использовать двухстороннее выравнивание (по ширине). Абзацный отступ составляет 1,25 см и одинаков по всему тексту.

2. В тексте рекомендуется соблюдать единство терминов, условных обозначений, общепринятых сокращений слов.

3. Разделы отчета обозначаются прописными (заглавными) буквами, подразделы обычным текстом. Если название состоит из нескольких предложений, то они разделяются точкой. Разделы (а также содержание, введение, заключение, список использованных источников) начинаются с новой страницы, подразделы продолжают страницу. Названия разделов (а также заголовки СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ), подразделов записывают с абзацного отступа.

4. Между названием раздела и названием подраздела – один полуторный интервал (обычный). Между последней строкой заголовка (обозначениями СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) и текстом – 2 полуторных интервала (одна пустая строка полуторного интервала).

5. Разделы отчета нумеруются по порядку арабскими цифрами без точки в конце. Номер подраздела состоит из двух цифр, разделенных точкой. Первая цифра – номер раздела, вторая – порядковый номер подраздела внутри текущего раздела. Точка в конце названия раздела, подраздела не ставится, переносы не допускаются, названия разделов, подразделов не подчеркиваются.

7. Иллюстративный материал: первичные документы, документы складского учета, регистры синтетического и аналитического учета и т.д. выносятся в приложения к работе.

номером через тире. Точку после наименования таблицы не ставят. Нумерация таблиц по всему тексту сквозная. В таблицах указывается период, за который приведен материал, единицы измерения.

9. Для переноса таблиц используется нумерация граф по порядку с их указанием на новом листе после обозначения «Продолжение таблицы 3» в правом верхнем углу. В случае если таблица не переносится на следующий лист, нумерация граф исключается. Рисунок или схема имеют сквозную нумерацию. На все приводимые рисунки, таблицы, приложения должны быть сделаны ссылки, которые указываются в круглых скобках.

10. Формулы, приводимые в отчете, имеют сквозную нумерацию. Все условные обозначения должны иметь расшифровку.

11. Отчет сдается руководителю практики от университета в сброшюрованном виде.

 

3.3 Порядок защиты отчета по производственной практике

 

учебного года до 20 сентября.

компетенций.

компетенций

«отлично»

глубоко и всесторонне усвоил материал при прохождении практики;

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;

– делает выводы и обобщения;

полностью соответствует требованиям к нему;

соблюдает требования к оформлению отчета по практике;

четко выделяет основные результаты своей профессиональной деятельности;

ясно и аргументировано излагает материал;

на поставленные вопросы;

«хорошо»

глубоко и всесторонне усвоил материал при прохождении практики;

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;

делает выводы и обобщения;

полностью соответствует требованиям к нему;

соблюдает требования к оформлению отчета по практике;

выделяет основные результаты своей профессиональной деятельности;

излагает материал;

на поставленные вопросы;

«удовлетвори

»

усвоил материал при прохождении практики;

 не четко излагает его и делает выводы;

не полностью соответствует требованиям к нему;

требования к оформлению отчета по практике;

выделяет основные результаты своей профессиональной деятельности;

аргументировано излагает материал;

на поставленные вопросы;

неудовлетво

»

усвоил материал при прохождении практики;

не соответствует требованиям к нему;

требования к оформлению отчета по практике;

основные результаты своей профессиональной деятельности;

материал;

на поставленные вопросы;

профессиональную терминологию при защите отчета по практике.

 

Результат заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку.

Отчеты студентов о прохождении практики хранятся на кафедре, ответственной за практику, в течение трех лет.

 

. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике

руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.

на практике:

   проведение ознакомительных лекций;

   обсуждение материалов практики с руководителем;

роизводственных подразделений базы практики;

   проведение защиты отчета о практике.

.Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на практике, являются:

   сбор научной литературы по тематике задания;

как на базе практики, так и в учебных подразделениях Университета.

. Основными научно-производственными технологиями, используемыми на практике, являются:

   сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного исследования предметной области;

   непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков).

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.

практики и подготовки отчета.

бухгалтерской и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.

 

5.Материально-техническое обеспечение практики

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

подразделения Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики

2

– Перечень основной литературы

 

Шифр

адрес

Ш 49

Шеремет, А. Д. ИНФРА-М, 2011. — 618 с. : табл.

 

доп. — М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 512 с.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=402594

 

. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 681с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=489938

 

 

литературы приведен в таблице 3

– Перечень дополнительной литературы

 

 

Шифр

адрес

 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. — М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 с.

 

доп. — М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 320 с.

 

.

 

 

Периодические издания

1. Журнал «Вопросы экономики»

2. Журнал «Бухгалтерский учет»

3. Журнал «Эксперт»

 

Информационные ресурсы

http://lib.aanet.ru/) необходима авторизация по номеру читательского билета).

Информационные ресурсы:

«Лань» осуществляется по договору № 754-7 от 07.11.2013г.

» осуществляется по договору № 025-7 от 30.01.2014г.

 

Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохиной — М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 496 с.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=417949

Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при Правительстве РФ. — М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 302 с.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360

Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 512 с.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=416260

, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 512 с.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=402594

. — 3-e изд., перераб. и доп. — М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 320 с.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023

. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 841 с.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=432376

.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455414

. — 1-e изд. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 222 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=474209

.Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. — М.: НИЦ Инфра-М, 2013. — 348 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=346196

и др. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. — 192 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=374582

10.Экономический анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 159 с.

Ссылка на информационный ресурс:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=428941

 

4.5. Интернет-сайты

finanalysis

htm

http://buhgalteria.ru

:// glavbukh.ru

http:// gazeta-unp.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иложение 1

 

о результатах прохождения практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

аэрокосмического приборостроения»

Кафедра _________________________________________________________________

(наименование)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

С ОЦЕНКОЙ

Руководитель

инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

 

 

в творительном падеже

 

наименование направленности

 

инициалы, фамилия

Санкт–Петербург 201_

 

дневник прохождения практики

 

группы    __________________

_____________________________ по    ________________________________________

 

Дата

Краткое содержание выполненной работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент       ____________________   /подпись/   

Руководители практики:

____________________   /подпись/

от ГУАП ____________________   /подпись/

Приложение 3

на бланке организации

 

__ проходил ________________ практику

(инициалы, фамилия)

____________ по ______________.

 

   

(инициалы, фамилия)

   

.

).

 

   

(инициалы, фамилия)

(добросовестно, аккуратно и т.д.).

.

(дисциплинированным, ответственным, исполнительным, пунктуальным работником).

 

   

   

.

 

_________ можно оценить

(инициалы, фамилия)

.

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

 

 

 

Подпись руководителя практики от профильной организации

   

   инициалы, фамилия

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

Форма бланка заявления обучающегося

 

№ ___

   

)

   

)

 

 

Заявление

 

   

(указать название предприятия)

   .

предприятия)

 

в соответствии с договором № _________ от ____________ 20___ г.

 

С программой практики ознакомлен.

 

 

 

   

   (инициалы, фамилия)

 

Приложение 5

по практике

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 

   

   

   

   

Тема индивидуального задания:

   

   

   

Исходные данные:

   

   

   

:

индивидуальное задание;

отчёт, включающий в себя:

• титульный лист;

(содержание определяется кафедрой);

• выводы по результатам практики;

отзыв руководителя от профильной организации (при прохождении практики в профильной организации).

 

_ г.

 

   

   инициалы, фамилия

 

СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики от профильной организации

   

   инициалы, фамилия

 

:

   

   инициалы, фамилия

Мединский — Стадии адаптации к иной культурной среде

Мединский

и стадии развития личности

При попадании человека в иную культурную среду (разумеется, имеются в виду лишь случаи добровольного переезда/посещения, т.е. человек изначально не воспринимает иную культурную среду как враждебную), он проходит три стадии адаптации к ней.

На первой стадии человек видит в первую очередь плюсы. Эту стадию можно назвать эйфорической. Особенно ярко она проявляется в случаях изначальной симпатии человека к культуре, в которую попал. К примеру, человек, с симпатии и восхищением относящийся к китайцам и китайской культуре, будет видеть в китайцах лучшие человеческие качества как проявление нормы, худшие же – как проявление исключения. При посещении Китая в глаза будет бросаться плюсы и достоинства быта, жизни и природы. Минусы будут не замечаться, а если они все же обнаруживаются, то они будут искусно оправдываться. Это необходимые манипуляции сознания необходимы для оберегания собственного мнения, для оберегания самооценки и сохранения устоявшейся картины мира. Нужны очень сильные, очень веские аргументы для того, чтобы человек пересмотрел свои взгляды в короткий срок. Картина мира в человеческом сознании меняется медленно и как правило незаметно для самого человека. Резкий, быстрый пересмотр взглядов возможен разве что в случае мощного потрясения, которое грубо обрушивает прежние идеалистические представления.

В случае туристического посещения обычно на первой стадии все и заканчивается. Человек получает подтверждения своим первоначальным представлениям в первую очередь потому, что желает получить эти подтверждения. Насколько же будет подкорректированы эти представления – утвердится ли в них человек окончательно и его представления станут убеждениями или усомнится в отдельных аспектах, начнет искать дополнительную информацию будет зависеть от психологической гибкости и зрелости личности. Как правило, если человек лично заинтересован в своих представлениях (например, если человек идентифицирует себя с учетом определенных представлений), то он остается при своем мнении даже при отсутствии положительных подкреплений своих представлений и обилии отрицательных. Ведь одно и то же явление можно интерпретировать в положительном и в отрицательном аспектах. Естественность – хамство, обаяние – наглость, серьезность – скованность, дружелюбие – подхалимство, улыбчивость – неискренность, воспитанность – лицемерие, бережливость – скупость – любая из этих пар слов описывает практически одно и то же значение, различие главным образом в интерпретации.

Говорить о второй и третьей стадиях адаптации правомерно, должно быть, только в случаях переезда человека на ПМЖ в иную культурную среду.

Вторая стадия адаптации – стадия разочарования. Это неизбежная стадия наступает тогда, когда человек привыкает к новому и уже не воспринимает плюсы новой обстановки как нечто удивительное и восхитительное, когда они становятся обыденностью, не бросающейся в глаза. Одновременно человек ближе и глубже узнает новую жизнь, познает не только фасад (то, что воспринимается сразу), но и изнанку жизни в иной культуре. О том, что она есть, человек раньше мог знать только умозрительно (да и это не обязательно), теперь же он это увидел воочию, ощутил на своей шкуре. Это неизбежно порождает разочарование, полное или частичное – в зависимости от того, насколько сильно пострадало первое радужное впечатление, сколько иллюзий было разбито, насколько не совпали былое представление и открывшаяся истина.

.

При первой защите эмигрант начинает окружать себя вещами, напоминающими ему о родине, вливается в национальную диаспору и поддерживает с ней плотные отношения, ограничивает контакты с представителями новой доминантной культуры. Временами подумывает о возвращении, пристально следит за политической жизнью покинутой страны. Начинает остро чувствовать отсутствие тех положительных качеств и сторон жизни в покинутой стране, которые прежде не замечались или которым не придавалось особого значения. Во многом все происходит согласно пословице «что имеем не храним, потерявши – плачем». Если этот процесс будет продолжаться по нарастающей, то возвращение практически неизбежно. Но скорее всего сработает мудрость другой известной пословицы: «хорошо любить на расстоянии». Связи с национальной диаспорой, поездки на родину к друзьям и родственникам, современные возможности связи позволяют человеку жить в чуждой культуре достаточно комфортно, имея ряд плюсов нового положения, но и не разрывая связей с родной культурой.

что фраза «все нормальные люди уехали из этой страны» родилась в круге эмигрантов с таким типом защиты от разочарования новой культурной средой.

Как видно, что первый, что второй вариант психологической защиты основан на сравнении родной и новой культурной среды. Первый основан на любви к родной культурной среде, второй на ненависти. Можно делать пытки сравнения этих двух типов защиты, решая, какой из них лучше, продуктивнее, способствующий счастью. Любовь представляется чувством куда более конструктивным для человека и окружающих, чем ненависть, поэтому выбор автора очевиден. В то же время следует помнить о том, что при сильном проявлении этих защитных реакций (особенно патриотического толка) страдает адаптация к новой культурной среде и третья стадия становится недостижимой.

, потому что зрелый человек это в первую очередь тот, кто нашел себя. Полная адаптация к иной культурной среде это состояние, когда человек нашел свое место в нем.

Детство можно сравнить с первой, эйфорической стадией адаптации. Для ребенка взрослый – это безусловный авторитет, образец для подражания, защитник, а мир вокруг – это мир взрослых людей. Мир для ребенка (если не брать примеры неблагополучных семей) – это в первую очередь интересное, достаточно благожелательное, яркое место. В среднем, люди зачастую определяют детство, как самое счастливое время в их жизни. В детстве человек еще не ощутил разъединенности с миром, людьми и самим собой. Он делает множество ярких, увлекательных открытий, а его вера не отравлена сомнением. У ребенка магическое мышление и страх смерти (сознательный или бессознательный) еще не коснулся души. Ребенок чувствует, что весь мир лежит перед ним и только ждет, когда он вырастет, чтобы взять его, как самую интересную, самую лучшую игрушку, которая никогда не надоест.

то степени воссоздает условия детства, условия, когда мир еще неизвестен, интересен и доброжелателен. Эйфория первой стадии может быть обоснована именно этим – виртуальным погружением в детство. Разумеется, человек не становится вновь ребенком, не теряет своих профессиональных навыков, но в условиях иной культурной среды его эмоциональное восприятие мира приближается к детскому. В человеке навек запечатлены те ощущения, которые и составляют ощущения детства, запечатлены в тех пластах психики, которые формировались в то время на заре жизни. В условиях иной культурной среды на начальном этапе адаптации возникает ассоциативный ряд, который как бы поднимающий эти пласты на поверхность. В условиях туристического посещения человек часто находится на полном обеспечении, в условиях, когда ему не нужно заботиться о пропитании и прочих нуждах, что еще больше усиливает ассоциативный ряд, уводящий в детство.

. Несчастных случаев по неосторожности и безрассудству в туристических путешествиях бывает достаточно много. Можно предположить, что это не в последнюю очередь из за того, что ряд туристов, впав в «эйфорию детства», теряют осторожность и делают вещи, которые они никогда не совершили бы на Родине. За ребенком нужен присмотр.

Подростковый возраст – во многом возраст разочарования и цинизма. В подростковом возрасте все прежние догмы и авторитеты подвергаются критике и переосмыслению. Авторитет взрослых ставится под сомнение, все в жизни становится понятным и банальным, мир перестает быть ласковым и безопасным, теперь в нем есть смерть. Яркие краски детства тускнеют и крошатся тогда, когда человек становится не маминым-папиным продолжением, а отдельной личностью, которая должна найти себя и свое место в обществе. Появляется множество новых обязанностей и новых долженствований, эпоха полного обеспечения уже заканчивается.

Главное отличие мира подростка от мира ребенка – он неуютен. Так и для эмигранта мир другой страны становится неуютным и надо что то делать, что то предпринимать для того, чтобы в нем снова стало сносно жить. Кто то начинает выколачивать пособия – и как эта обиженная, полная претензии и эгоцентризма позиция эмигранта напоминает позицию подростка, который манипуляциями вытягивает из родителей различные блага и послабления!

Это пример человека с неконструктивным поведением, который противится обучаться и адаптироваться к условиям социума, развивать себя и свои профессиональные навыки, состояться как человек и как профессионал. Зрелый человек – это состоявшийся человек. Точнее, это тот, кто имеет опыт состоятельности, доведения до конца своих целей, которые он самостоятельно поставил себе. Человек, способный полностью адаптироваться в иной культуре должен быть зрелым (или стать зрелым по ходу адаптации). Человек в третьей стадии адаптации не воспринимает новую культуру ни через розовые, ни через черные очки, его отношение к окружающей действительности спокойное и достаточно нейтральное эмоционально. Оно далеко от цинизма, но в ней нет и откровенно идеалистических настроений, скорее спокойная доброжелательность. Такой человек уже не противопоставляет старое и новое культурное окружение. Так и зрелый человек уже не обеспокоен вопросом «кто виноват в том, что я несчастен», не ищет «объект служения» и земли обетованной. Зрелые, состоявшиеся люди если и переезжают в другие страны, то обычно для единственной цели – для развития своей профессиональной деятельности.

, из серой полосы незрелости.

Ноябрь 2015, остров Крит

 

Воуд 2017 3 ответа 180 сурак 150217 новый

 

рекет субъектілері:

алім

арушы

ушы

йесі

ата-ана

не мектеп

ам

а

3

 

ызды белгілері:

жауапкершілігі

ы

ы

дене ерекшеліктері

# инстнинктері

ы

## мінезі

лпеті

#####3

 

 

тері:

сапалар

сапалар

ерекшеліктер

и ерекшеліктер

ерекшеліктер

леуметтік ерекшеліктер

сапалар

атынас

#####3

 

 

алымдар:

Ю.К.Бабанский

Н.Д.Хмель

А.Ф.Каптерев

Р.Мертон

В.В.Краевский

Т.Парсонс

К.Ж.Кожахметова

С.Калиев

#####3

 

сатын:

ымын дамыту деп білді

### ерік-жігерді дамыту деп білді

ыл-есті дамыту деп білді

жымын дамыту деп білді

жымын дамыту деп білді

асын дамыту деп білді

ылау деп білді

ылау деп білді

#####3

 

 

рлері:

### экономикалық

## экологиялық

# қоғамдық

психологиялық

лық

биологиялық

физиологиялық

#####3

 

 

даму принциптері:

рекет

### жариялық жауапты бағынушылық

## перспективті бірізділік

рметтеу

жазалау

### гуманизм, альтуризм

йымдастыра білу

арау

#####3

 

 

Білім беру стандарты:

тайды

жаты

ындайды

#### білім беру сапасын

амтиды

олданады

жат

#####3

 

 

 

ажет етеді:

ылауды

йелеуді

тауды

аруды

а болмысын

дамуын

тауды

# жоспарлауды

#####3

 

 

Дидактикада оќыту технологиялары жіктелетін сипаттар:

ылыми сипаттамасы

ылыми сипаттамасы

гейі

#### психологиялыќ негіз

тижелік деѕгейі

дістемелік негіз

# философиялыќ негіз

## жоспарлы негіз

#####3

 

 

ні:

тау

рлеріне сипаттама

станымы

тау

педагогикалық деректерге басшылық

сілі

йесі

ы

#####3

 

 

алымдар:

Е.В.Бондаревская

И.С. Якиманская

К.Роджерс

Л.В.Занков

В.В.Давыдов

И.Я.Лернер

Р.Г. Лемберг

Б.Т. Лихачев

#####3

 

 

 

 

 

дістері:

сауалнама

баќылау

әңгіме

әдебиетті зерделеу

кибернетикалыќ ґѕдеу

арнаулы

диагностикалыќ

догмалыќ

#####3

 

ы байланыстар:

диалектикалыќ

шартты байланыс

өзара

тұраќсыз

ќажетсіз

субъективті байланыс

мерзімді

ќарапайым

#####3

 

 

рлері:

оќу-жўмыс

авторлыќ

типтік

өзіндік

міндетті

топтама

жалпылама

жекешелік

#####3

 

Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:

педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді

теориялық білімдерді жинақтайды

педагогикалық шынайылық тəжірибесін зерттейді.

практикалық білімдерді жинақтайды

тəрбиеленушінің тəрбиелік деңгейін жетілдіреді

оқытудың принциптерін зерттейді

оқушының белсееділігін арттырады

педагогикалық процестердің қарама-қайшылықтарын зерттейді.

#####3

 

 

ниетанымды ќалыптастыру жолдары:

дін мен ғылымның байланысын ашу

ғылыми білімдер жүйесін ќалыптастыру

іскерліктер жүйесін ќалыптастыру

тәрбиелік шаралар ұйымдастыру

діни білімдер ќалыптастыру

арнайы пәндер енгізу

ќоғамдыќ жұмыстарды ұйымдастыру

ұжымдық жұмыстарды ұйымдастыру

#####3

 

 

міндеттері:

диагностикалыќ

адамгершілік

тәрбиелік

психологиялыќ

болжамдыќ

педагогикалыќ

дамытушалыќ

аныќтаушылыќ

#####3

 

 

Даму барысында адамда:

жеке тұлға ретінде қалыптасады.

дербес жаңғыртушы іс-əрекет иесіболып жетіледі.

сана мен өзіндік сана қалыптасады.

маман иесі ретінде жетіледі

өмірге деген көзқарас өзгереді

ғылымға деген қызығушылық оянады.

білім мен өнерпаздығы дамиды

ғылыми дүниетанымы қалыптасады

#####3

 

 

мкін іс-шаралар:

негізгі жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін ќысќа мерзімді таќырыптыќ оќулар

сала, ұйым, мекеме деңгейінде жүргізілетін таќырыптыќ проблемалы емес орташа мерзімді семинарлар

мамандардыѕ кәсіби ќызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзаќ мерзімді оќуы

ќосымша жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін ќысќа мерзімді таќырыптыќ оќулар

біліктілік жоғарылату мекемесінде ќысќа, орта және ұзаќ мерзімді оќулар

біліктілікті белгілі уаќыт аралығында жоғарылату

ұзаќ мерзімді таќырыптыќ оќулар

ќысќа мерзімді таќырыптыќ оќулар

#####3

 

 

л:

рбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы

схема бойынша концепция

концепция

қосымша жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін ќысќа мерзімді таќырыптыќ оќулар

біліктілік жоғарылату мекемесінде ќысќа, орта және ұзаќ мерзімді оќулар

біліктілікті белгілі уаќыт аралығында жоғарылату

ұзаќ мерзімді таќырыптыќ оќулар

ќысќа мерзімді таќырыптыќ оќулар

#####3

 

 

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

испут

дәріс

дебат

жарыс

талап

жаттығу

жазалау

нұсқау

#####3

 

 

Педагогикалық процестің мәнін қарастырған ғалымдар:

Б.Т. Лихачев

М.А. Данилов

Ю.К.Бабанский

И.А. Иванов

А.И. Герцен

С.Т. Петров

К.Д. Ушинский

В.Г. Белинский

#####3

 

 

Ынталандыру әдістеріне жатады:

жазалау

мадақтау

жарыс

сендіру

тапсырма беру

психологиялық әңгіме

тәрбиелік жағдайлар

этикалық әңгіме

#####3

 

 

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

М.И. Махмудов

Р.Г. Лемберг

И.Я. Лернер

С.Д. Железнова

М.И. Васильев

В.И. Баженов

К.Л. Гундарев

А.В. Дунаевский

#####3

 

 

Бақылау түрлері:

алдын-ала бақылау

күнделікті бақылау

қорытынды бақылау

апталық бақылау

фронталды бақылау

шынара бақылау

негізгі бақылау

кіріспе бақылау

#####3

 

айналысқан зерттеушілер:

А.М. Раевский

И.Т. Валков

В. Оконь

В.Н. Ивашенка

М.В.Огородников

К.И.Дружинин

В.В.Тихонов

В.И.Безруков

#####3

 

 

Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:

Б.Г.Есипов

В.В.Давыдов

М.Н.Сергеева

Н.В.Петрова

В.Д.Кононов

В.И.Малиновский

Д.С.Кондратенко

#####3

 

 

:

Л.И.Катаева

Б.П.Битинас

Б.М.Макарова

С.А.Мищин

В.Н.Капустин

С.М.Каратаев

Д.Н.Корнелюк

К.Л.Шнайдер

#####3

 

 

Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:

Цицерон

Гераклит

И.Г.Песталоцци

Платон

Аристотель

Ж.Ж.Руссо

Демокрит

Я.А.Коменский

#####3

 

 

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

М.А.Данилов

М.Н.Скаткин

И.Я.Лернер

М.Л.Кочеткова

А.И.Пономарев

В.С.Никитин

М.Д.Анищенко

К.С.Щитова

#####3

 

 

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттар:

экологиялық тәрбие

дене тәрбиесі

эстетикалық тәрбие

мемлекеттік тәрбие

психологиялық тәрбие

ғылыми дүниетаным тәрбиесі

қоғамдық тәрбие

экономикалық тәрбие

#####3

 

 

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер еткен факторлар:

езофакторлар

егафакторлар

акрофакторлар

экстрафакторлар

монофакторлар

субъективті факторлар

минифакторлар

объективті факторлар

#####3

 

 

Сананы қалыптастыру әдістері:

этикалық әңгіме

сендіру

түсіндіру

жазалау

саяси әңгіме

психологиялық әңгіме

мадақтау

дәріс

#####3

 

 

Отбасының негізгі қызметтері:

ұрпақ жалғастыру

тәрбиелеу

шаруашылық –экономикалық

қайта дамыту

қайта тәрбиелеу

саяси шаруашылық

экологиялық-шаруашылық

қайта қалыптастыру

#####3

 

 

Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымдары:

жоспарлаудың ғылымилығы

жоспардың нақтылығы

жоспардың перспективтілігі

жоспарлаудың тарихылығы

жоспарлаудың мазмұндығы

жоспарлаудың келісімділігі

жоспарлаудың жүйелілігі

жоспардың көлемділігі

#####3

 

 

Оқытудың жалпы заңдылықтары:

оқыту мақсаты

оқыту мазмұны

оқыту әдістері

оқыту құралдары

оқыту нәтижелілігі

оқыту болжамдылығы

оқыту формасы

оқыту тиімділігі

#####3

 

 

Оқытудың жеке заңдылықтары:

жеке дидактикалық

ұйымдастырушылық

гносеологиялық

болжамдылық

жобалаушылық

философиялық

басқарушылық

педагогикалық

#####3

 

 

Тұлғаға тән қасиеттер:

әлеуметтік мәні болуы

әлеуметтік функцияларды атқаруы

психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі

акселерация

инстинктер

табиғи қажеттіліктері

биологиялық жетілуі

#####3

 

 

Ю.К.Бабанский оқыту әдістерін бөледі:

ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері

оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері

оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдістері

практикалық және оқыту-өндірістік еңбек әдістері

оқытуда өзін-өзі басқару әдістері

көрнекілік және оны практикада қолдану әдістері

оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері

оқыту процесінде оқушылармен қарым-қатынас жасау әдістері

#####3

 

 

Биологиялық бағыт өкілдері:

Л.С.Выготский

Ч.Ломброзо

З.Фрейд

Л.И.Божович

Ф.Энгельс

Б.Г.Ананьев

Э.Торндайк

Н.К.Крупская

#####3

 

 

Сауал-сұрақ әдістері:

ңгімелесу

интервью алу

сауалнама

рангілеу

бақылау

эксперттік бағалау әдісі

тіркеу

мониторинг

#####3

 

 

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:

А.С.Макаренко

В.А.Сухомлинский

С.Т.Шацкий

Н.Д.Хмель

Э.Торндайк

Д.Дьюи

С.Л.Рубинштейн

Л.И.Божович

#####3

 

 

Балалар ұжымымен жұмыс жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

В.А.Сластенин

Н.Д.Хмель

К.Успанов

Д.И.Мещеряков

М.В.Волошин

К.И.Иванов

В.Д.Овсянников

П.П.Власенко

#####3

 

 

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлесін қосқан педагог-ғалымдар:

П.П.Блонский

Л.С.Выготский

С.Т.Шацкий

К.И.Трущинский

М.И.Калинин

В.А.Сластенин

В.В.Иванов

М.С.Воронецкий

#####3

 

 

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:

өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы

алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

#####3

 

 

Еңбек тəрбиесін мазмұндық негізі:

қоғамдық пайдалы еңбек

өзіндік қызмет еңбегі

оқу еңбегі

оқудан тыс жасаған еңбек

ойындағы еңбек

отбасына жасаған еңбек

өндірістік еңбек

технологиялық еңбек

#####3

 

 

Педагогика әдіснамасының деңгейлері:

жалпы ғылымдық деңгей

философиялық деңгей

нақты ғылымдық деңгей

тарихи деңгей

қоғамдық деңгей

мемлекеттік деңгей

психологиялық деңгей

жалпы пәндік деңгей

#####3

 

 

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:

пәндік әдістемелік бірлестіктері

проблемалық (инновациялық) топтар

әдістемелік кеңестер

ата-ана комитеті

сынып белсенділері

директор жанындағы жиылыс

оқушылар комитеті

педагогикалық кеңес

#####3

 

Мектепішілік бақылау формалары:

ронталдық

ақырыптық

сыныптық-қорыту

пәндік-қорыту, кешенді қорыту

жекелік, тақырыптық-қорыту

ұжымдық

сабақтық қорыту

жылдық

#####3

 

 

Оқытуды ұйымдастыру формалары:

оқу саяхаты (экскурсия)

сабақ

семинар

түсіндіру

сендіру

қоғамдық жұмыс

жаттығу

ата-аналармен жұмыс

#####3

 

 

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

оқулықтар

оқу бағдарламалары

оқу жоспары

оқушылардың күнделігі

оқытушының журналы

мектептің уставы

оқу мазмұны

мектептің төлқұжаты

#####3

 

 

Оқыту ұстанымдары:

жүйелілік

саналылық пен белсенділік

көрнекілік

болжамдық

әдістемелік

ұйымдастырушылық

басқарушылық

мазмұндық

#####3

 

 

Тұлға ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:

аралық

адам

индивид

білім беру

білім

тәрбие

педагог

оқушы

#####3

 

 

Мектеп оқушысының жеке ерекшеліктері:

жан-жақты тұтас жетілуі

жыныстық және рухани дамуы

тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

оқуға деген ынтасының дамуы

дағдыларының қалыптасуы

түлек ретінде қалыптасуы

өмірге деген көзқарасы

спортқа деген қызығушылығы

#####3

 

Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:

мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері

мінез-құлық пен шығармашылықты қалыптастыру

жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері

оқушының дүниетанымын қалыптастыру әдістері

оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері

іс-әрекетті ғылыми тұрғыда ұйымдастыру әдістері

#####3

 

 

Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлесін қосқан педагог-ғалымдар:

Т.Е.Конникова

А.С.Макаренко

П.Н.Лепешинский

С.А.Александров

В.И.Тимошенко

Б.Н.Журавлев

В.А.Сидоров

М.Л.Архангельский

#####3

 

 

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

шынайлылық

жариялылық

еріктілік

көрнекілік

әдістемелік

мазмұндық

болжамдылық

ғылымилық

#####3

 

 

Педагогикалық зерттеулердің теориялық әдістері:

абстрактілеу

талдау

модельдеу

озық тәжірибені зерттеу

эксперимент

түсіндіру

бақылау

түсіндіру

#####3

 

 

Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:

дістер

ұғымдар

заңдылықтар

терминдер

теориялар

гипотезалар

принциптер

заңдар

#####3

 

 

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

ұйымдастыру

мақсаттарды айқындау

жоспарлау

кеңес беру

сендіру

жобалау

жетекшілік жасау

бағыттау

#####3

 

 

Педагогикалық методологияның мәні:

философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым

әдістер туралы ғылым

арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым

адамдар туралы ғылым

әдістеме туралы ғылым

философиялық теорияларды зерттейтін ғылым

педагогикалық ілімдерді зерттейтін ғылым

логика туралы ғылым

#####3

 

 

 

Педагогикалық эксперимент кезеңдері:

теориялық кезең

талдау кезеңі

әдістемелік кезең

практикалық кезең

танысу кезеңі

мазмұндық кезең

нәтиже алу кезеңі

статистикалау кезеңі

#####3

 

 

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:

сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру

оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру

топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру

оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру

сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру

топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру

рухани іс-әрекетін ұйымдастыру

#####3

 

 

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

өзіндік қызмет еңбегі

оқу еңбегі

қоғамдық пайдалы еңбек

отбасына жасаған еңбек

ойындағы еңбек

технологиялық еңбек

оқудан тыс жасаған еңбек

өндірістік еңбек

#####3

 

 

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:

білімді бекіту

жаңа білім материалын хабарлау

білім, білік және дағдыларды тексеру

біліктілікті қалыптастыру

оқу саяхаттары

факультативтер

өткен материалды қарастыру

бақылау жүргізу

#####3

 

 

И.П.Подласый бойынша оқыту әдістері:

практикалық

сөздік

көрнекілік

теориялық

мазмұндық

технологиялық

психологиялық

педагогикалық

#####3

 

 

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:

білім, білік және дағдыларды тексеру

білімді бекіту

жаңа білім материалын хабарлау

біліктілікті қалыптастыру

факультативтер

өткен материалды қарастыру

бақылау жүргізу

оқу саяхаттары

#####3

 

 

Жалпы білім беретін бағдарламалар:

оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады

жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады

жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді

оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

#####3

 

 

Дүниетаным:

дүниеге деген көзқарастар жүйесі

адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі

адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

#####3

 

 

Басқару әдістерінің негізгі топтары:

әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

әлеуметтік-педагогикалық әдістер

қоғамдық әсер ету әдістері

философиялық-әдіснамалық әдістер

қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

мектепішілік-бағыттаушы әдістер

психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері

мектепішілік ұйымдастыру

#####3

 

 

Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері:

ата-ананың педагогикалық мәдениеті

оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы

өнегелілік-психологиялық жағдайы

ата-аналарының білімдері

материалдық жағдай

үлгілілігі

балалар саны

отбасы құрамы

#####3

 

 

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:

ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау

жүйенің қалыптасуы

жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу

ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау

жүйенің дамуы

оқушылар ұжымын зерттеу

жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі

#####3

 

 

Педагогика ғылымының басты міндеттері:

білім берудің дамуын болжау

жаңа оқу құралдарын құру

оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу

ұжымдағы тұлғааралық қатынастарды анықтау

оқушылар ұжымын зерттеу

оқушыны зерттеу

оқушылардың үлгермеушілік себептерін анықтау

педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту

#####3

 

 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

құбылыстарды даму барысында зерттеу

оқу процесін зерттеу

заңдылықтарды танып білу

зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

екіншілерімен салыстыра зерттеу

бір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру

#####3

 

 

Педагогиканың негізгі категориялары:

оқыту

білім беру

тәрбие

қалыптастыру

оңтайландыру

жетілдіру

дамыту

белсендіру

#####3

 

 

Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:

бейімделу

өзін-өзі жаңғырту

ортамен кіріктірілу

тәрбие

білім алу

сыртқы ықпал

даму

оқыту

#####3

 

 

Дүниетанымның құрамды бөліктері:

жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері

жеке тұлғаның құндылық бағыттары

дүниетанымның философиялық негіздері

дүниетанымның педагогикалық негіздері

жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі

жеке тұлғаның даму үдерісі

дүниетанымның психологиялық негіздері

жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі

#####3

 

 

Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:

әңгіме-сұқбат

бірге еңбек ету

баланы қорғау

түсіндіру

баланы оқыту

баланы дамыту

дәріс

қоғамдық еңбек

#####3

 

 

 

Оқытудың жеке заңдылықтары:

носеологиялық

йымдастырушылық

еке дидактикалық

олжамдық

обалаушылық

илософиялық

асқарушылық

едагогикалық

#####3

 

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:

жалпы мәдени ортаның жағдайы

білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт

ережелерінің бұзылмауы

білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері

жан-жақты білім берілуі

жүйелілікті қамтамасыз ету

жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсетілуі

басқару органдарының қызметіне басшылық жасауы

оқытудағы көрнекілік принципті сақтау

#####3

 

 

Тәрбие бағыттарының түрлері:

экономикалық тәрбие

еңбек тәрбиесі

экологиялық тәрбие

тұлғалық тәрбие

психологиялық тәрбие

қоғамдық тәрбие

мемлекеттік тәрбие

әлеуметтік тәрбие

#####3

 

Сынып жетекшісінің міндеттері:

әлеуметтік міндеттер

диагностикалық міндеттер

болжамдық міндеттер

дамытушылық міндеттер

тәрбиелік міндеттер

психологиялық міндеттер

адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

педагогикалық міндеттер

#####3

 

 

Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:

әңгімелей отырып баяндау

әңгімелей отырып бекіту

баяндап айту

әңгімелеп мазмұндау

баяндап оқып беру

әңгімелеп жеткізу

әңгімелеп бағыттау

әңгімелеп айту

#####3

 

 

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмысты жүргізу әдістемесін жасағандар:

П.П.Блонский

А.С.Макаренко

Н.К.Крупская

Н.Д. Алексеев

И.В.Смирнов

М.И.Калинин

П.П.Демянов

В.А.Борщевский

#####3

 

 

:

С.Н.Лысенкова

Е.Н.Ильин

В.Ф.Шаталов

Н.И.Коротова

М.С.Важенина

В.Д.Холодова

С.Д.Муравьев

И.Н.Хрусталев

#####3

 

 

Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заң қабылданған

1992ж

1999ж.

2007ж

2001ж.

2009ж.

1998ж.

2005ж.

1991ж

#####3

 

 

Мұғалімдерге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрлері:

тактикалық ақпарат

бастапқы ақпарат

жедел ақпарат

мазмұндық ақпарат

жалпы ақпарат

негізгі ақпарат

вариативтік ақпарат

тақырыптық ақпарат

#####3

 

 

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы

бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейкестілігі

бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

#####3

 

Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

оқушылардың үлгерімі

оқушылардың қоғамдық белсенділігі

оқушылар ұжымының қалыптасқандығы

оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

оқушылар ұжымының дамығандығы

оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

#####3

 

 

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:

баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

баланың адамгершілігін дамыту

баланың денсаулығын сақтау

баланың ақыл-ойын дамыту

баланың рухани байлығын дамыту

оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту

оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру

баланың шығармашылығын дамыту

#####3

 

 

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар:

білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар

мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейлері

ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай

ата-аналардың сұраныстары

оқыту принциптері

оқыту әдістері

оқушылар саны

мұғалімдер саны

#####3

 

 

Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:

кәсіби құзіреттілік

мәдениет пен менталитет

сауаттылық және білімділік

оқыту және тәрбиелеу

факт

тану және зерттеу

түсіну

зерттеу және игеру

#####3

 

 

Тұлға дамуының негізгі бағыттары:

дене

әлеуметтік

психикалық

білімдік

тәрбиелік

қызығушылық

эмоционалдық

танушылық

#####3

 

 

Баланың өмірлік жолын айқындайды:

отбасы жағдайы

ата-аналарының материалдық жағдайы

ата-аналарының кәсіптері

қоғамдағы жағдай

мемлекет саясаты

әлеуметтік орта

сынып ұжымы

мұғалімдер іс-әрекеті

#####3

 

 

Педагогикалық эксперимент кезеңдері:

қалыптастырушы кезең

қорытынды кезең

анықтаушы кезең

практикалық кезең

мазмұндық кезең

нәтиже алу кезеңі

танысу кезеңі

статистикалау

#####3

 

Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер:

П.П.Блонский

К.Д.Ушинский

Л.С.Выготский

Э.Мейман

Л.И.Божович

А.Ф.Лазурский

К.Роджерс

Ж.Пиаже

#####3

 

 

Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар:

өзіндік «Менді» құрумен байланыстыру

мәдениет құндылықтарына бағдарлау

мемлекет мақсатымен байланыстыру

мектептің қажеттілігінен тууы

тәрбиеленуші сұранысынан тууы

тәрбиеші мүмкіндіктерімен байланыстыру

білім мазмұнына қатысты

тәрбие мүмкіндіктерімен байланыстыру

#####3

 

 

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары:

білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру

азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз ету

білім беру кеңістігін сақтау

білім беру мекемелерін реттеу

ұйымдастыру формаларын іріктеу

педагогикалық технологияларды іріктеу

білім беруді реттеу

оқыту әдістерін таңдау

#####3

 

Оқыту ұстанымдары:

көрнекілік

ғылымилық

жеткіліктік

мазмұндық

ұйымдастырушылық

болжамдылық

әдістемелік

басқарушылық

#####3

 

 

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:

мектептік

ұлттық-аймақтық

мемлекеттік

ұлттық мемлекеттік

жалпы адамзаттық

аудандық-қалалық

бүкіл әлемдік

жалпы қоғамдық

#####3

 

 

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:

көрнекілік дәрісбаян

ақпараттық дәрісбаян

бинарлы дәрісбаян

әдістемелік дәрісбаян

ғылымдық дәрісбаян

мазмұндық дәрісбаян

болжамдық дәрісбаян

жаппай дәрісбаян

#####3

 

 

Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:

не үшін оқытамыз

неге оқытамыз

баланы қалай оқытамыз

қай жерде оқытамыз

балаларды кім оқытады

баланы кім үшін оқытамыз

кімді оқытамыз

қашан оқытамыз

#####3

 

 

 

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:

баланы сол қалпында сүю, құрметтеу

баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы

балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет

баланы тәрбиелеуде, өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

баланы қиындықтар құрсаңында эжалғыз қалдыру тиіс, себебі өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады

баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына назар аудару

балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады

#####3

 

 

Білім берудің өнімін тұтынушылар:

қоғам

жеке адам

мемлекет

отбасы

ата-ана

мектеп

білім жүйесі

мұғалім

#####3

 

 

Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады:

іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері

тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері

мадақтау әдістері

танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдістері

практикалық іскерліктерді қалыптастыру әдістері

ауызша әдістер

жазалау әдістері

#####3

 

 

Сабақтың нәтижелілігі байланысты:

мұғалімнің дайындық деңгейіне

оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына

оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына

оқушылардың тәрбиелік деңгейіне

мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне

мұғалім мен оқушының қарым-қатынасына

мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне

#3

 

 

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы:

аудандық сараптау комиссиясы

бас сараптау комиссиясы

білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы

қосымша сараптау комиссиясы

өндіріс саласының сараптау комиссиясы

негізгі сараптау комиссиясы

тәуелсіз сараптау комиссиясы

халықаралық сараптау комиссиясы

#####3

 

 

Сабақтың нəтижелілігі байланыс:

оқу іс-əрекетінің нəтижесін болжай алуына

оқушылардың оқу-танымдық əрекетін ұйымдастыруға алуына

мұғалімдік дайындық деңгейіне

мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына

мұғалімнің əлеуметтік деңгейіне

мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне

оқушылардың өз арақарым-қатынасына

оқушылардың тəрбиелік деңгейіне

#####3

 

 

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері:

теориялық зерттеу әдістері

эмпирикалық зерттеу әдістері

педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері

мектептің оқу-тәрбие процесін жетілдіру әдістері

белгілі бір пән мазмұнын жетілдіру әдістері

оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері

оқу-тәрбие процесін зерттеу әдістері

физикалық зерттеу әдістері

#####3

 

 

 

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:

М.Дулатов

Ы.Алтынсарин

М.Жұмабаев

М.Әуезов

С.Сейфулин

М.Мақатаев

Б.Майлин

Ш.Уалиханов

#####3

 

 

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:

мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.

мұғалім позициясына.

сұранысқа ие болуына.

мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне

мектеп директорының позициясына

директор орынбасарының позициясына

қойылатын талаптардың мазмұнына.

сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына.

#####3

 

 

Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгісі бар:

бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.

іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы.

жалпы нәтижелердің болуы

жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы.

іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы.

іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау.

жалпы мақсаттарды жүзеге асыру.

#####3

 

 

Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызды роль атқаратын:

кеңесші.

басшы.

кітапханашы.

ассистент.

мұғалім

тәрбиеші.

кезекші.

бағыттаушы.

#####3

 

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:

А.Құнанбаев.

Ы.Алтынсарин.

М.Жұмабаев.

С.Сейфулин.

М.Дулатов.

М.Мақатаев.

Б.Майлин.

Ш.Уалиханов.

#####3

 

 

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

В.В.Беспалько.

В.В.Данилов.

В.К. Дьяченко.

М.И. Харченко.

С.Д. Шатунов.

Н.И.Семёнова.

В.П.Корниенко.

З.И. Тимофеева.

#####3

 

 

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:

қолдану деңгейі.

философиялық негіз.

тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі

енгізу деңгейі.

нәтижелілік деңгейі

әдістемелік негізі.

психологиялық негізі.

теорияны меңгерудің ғылыми мінездемесі.

#####3

 

 

Мектептің іс-әрекетін қадағалау-бұл:

білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету

мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.

оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.

педагогикалық процес

педагогикалық процестің жүзеге асуын тексеру.

білім мазмұнының ғылымилығын тексеру.

оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру.

сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру

#####3

 

 

Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:

келісім жасау.

реттеу.

ынталандыру

тузету.

көмек көрсету

бағыттау

сендіру.

қадағалау

#####3

 

 

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:

әдіс туралы ғылым.

бір нәрсені тану туралы ғылым

зерттеу процесі туралы ілім

тәсіл туралы ғылым

тәрбие құралдары туралы ілім

баланың дамуын зерттейтін пән

тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым

оқыту принциптерін зерттейтін ғылым

#####3

 

 

Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:

баланы жетектеуші

қожасының баласын жетектеуші құл

тәрбие туралы ғылымның аты

оқушыға білім беруші

адам баласына білім беруші

қоғамды тәрбиеге бағытттаушы

білім алушыға насихат беруші

білім беруде озат тәжірибеге сүйенуші.

#####3

 

 

Адамгершілік мәдениетінің негізгі компоненттері:

педагогогикалық такт.

мақсатқа сәйкес ұйымдастырылған мұғалімнің өзін-өзі ұстауы.

оқушыларға әсер етуі.

оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру.

педагогикалық шеберлік.

педагогикалық ойлау.

педагогикалық іскерліктер.

оқу-тәрбие үрдісін жоспарлау.

#####3

 

 

Педагогикалық мәдениеттің компоненттері

мұғалімнің балаларға қатынасындағы гумаистік ұстанымы.

кәсіби мінез-құлық мәдениеті, өзін-өзі дамыту.

шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі.

рефлексия.

педагогикалық такт.

педагогикалық мәдениет.

этика және эстетика.

қарым-қатынас.

#####3

 

 

Кәсіби мәдениеті жоғары деңгейде меңгерген мұғалімнің шешуге тиісті міндеттері:

жаңаша ойлауға, таным және өзіндік ұйымдастыру әдістеріне оқыту.

оқушыны құбылысқа тұтастай және қозғалыс кезінде қарауға үйрету.

оқушыны өзін-өзі ұйымдастыруға үйретіп, өз бетінше өмір сүрудің нақты жолын көрсету.

оқушылардың қызығушылықтарын оята білу.

қарым-қатынасты дұрыс жолға қою.

оқушылардың шығармашылығын шыңдау.

қарым-қатынасқа түсе білу.

тұлғаның жан дүниесіне үңілу.

#####3

 

 

Педагогикалық іс-әрекеттің атқаратын қызметтері:

гностикалық.

бағыттаушы-болжаулық

конструктивті-жобалаушылық.

тәрбиелеу.

оқыту.

оқытудың міндеттерін шешу.

білім, іскелік, дағды.

тұлғалық сапалар.

#####3

 

 

Педагогикалық шеберлік қатарына төмендегі қасиеттерді атап кетуге болады:

психологиялық, педаггикалық, әдістемелік білімдарлығы.

мұғалім мамандығына бейімділігі, педагогикалық қабілеттілігі.

кәсіптік көрегендігі, оқ-тәрбие процесінде кездесетін қиындықтарды жеңе білуі.

жалпы адамзаттық талаптар.

адамгершілігі.

мұғалім мамандығының ерекшелігін анықтайтын талаптар.

білім, іскелік, дағдылар.

мұғалімнің адамгершілігі

#####3

 

 

Кәсіби педагогикалық іс-әрекет қоғам арнайы ұйымдастырған келесі мекемелерде жүзеге асады:

мектепке дейінгі білім беру мекемелері.

орта білім беру.

орта арнаулы оқу орындары.

денсаулықты сақтау орталықтарында.

жеке кәсіпорындарында.

психологиялық орталықтарда.

арнаулы орталықтарда.

кәсіпкерлік салаларда.

#####3

 

 

Технологиялық компоненттің құрамдас бөліктеріне жатады:

оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру.

педагогикалық ойлау.

педагогикалық іскерліктер

рефлексия.

білім беру.

педагогикалық этика

педагогикалық такт

адамгершілік мәдениет.

#####3

 

 

Құзыреттілік:

ол тұлғаның оқыту және әлеуметтену процестері барысында меңгерген білімі мен тәжірибесі.

білімдер мен іскерліктерді, іс-әрекет тәжірибесін меңгеру нәтижесінде белгілі бір іс-әрекет түрін табысты жүзеге асыру.

қызметтегі тұлғаның жеке мүмкіндіктерін, оның белгілі бір мәселені шешуге жағдай

жасайтын біліктілігі

мектеп мұғалімдерінінің интеграциялық білімдері.

педагогикалық қарым-қатынас.

инновациялық технологияларды меңгеру.

педагогикалық іс-әрекетті меңгеру.

педагогикалық мәдениеттің болуы.

#####3

 

 

Педагогикалық шеберлікті жетілдірудегі негізгі мақсат:

кәсіби дағдыны қалыптастыру.

кәсіби іскерлікті шыңдау.

мұғалімдік мамандық бойынша өзінің алдына қойған мақсатты педагогикалық іс-әрекеті деңгейіне жеткізе нәтижелі түрде іске асыра білу.

сананы қалыптастыру әдісі.

іс-әрекетті ұйымдастыру.

тәрбие ережесі.

ынталандыру әдісі.

теориялық білімді бекіту.

#####3

 

 

Педагогикалық іс-әрекет дегеніміз:

mұғалімнің оқу-тәрбие істерін нәтижеге жеткізетін әрекеттер құрылымы.

педагогикалық үдеріске қатысушылардың кәсіби қарым-қатынас жасауы.

оқыту-тәрбиелеу үдерісіндегі іс-әрекеттер құрылымы.

оқығанның қысқаша мазмұнын жазу.

оқығанға өз ойын білдіріп қысқа пікір жазу.

оқығаннан дәлме дәл үзінді.

неізгі ойларды жазу.

.

#####3

 

ңыз:

іс әрекет мақсаты, іс-әрекет құралы.

іс-әрекет объектісі.

с-әрекет субъектісі.

педагог, тәрбиеленуші, мектеп.

дамыту, қалыптастыру.

оқыту процесі, тәрбиелеу процесі.

оқу, сабақ беру.

жеке тұлғаны дамыту.

#####3

 

 

Педагогикалық процестің негізгі компоненттерін көрсетіңіз:

мазмұны.

құралдары.

формасы, әдістері, нәтижесі.

мұғалім, оқушы.

педагогикалық ұжым.

сынап, оқушы.

құндылық бағдарлар.

оқулық.

#####3

 

 

Педагогикалық процестің негізгі сипаттамаларын атаңыз:

тұтастығы.

ғылымилығы.

көрнекілігі.

екіжақтылығы.

ұзақтығы.

мақсаттылығы.

беріктігі.

ұғыныңқылығы

#####3

 

 

Педагогика ғылымының зерттеу әдістері:

сұрақ-жауап.

дедуктивті.

репродуктивті.

индуктивті.

әңгімелесу.

сауалнама.

тест.

мадақтау.

#####3

 

 

И. П. Подласый бойынша оқыту əдістері:

өздік

өрнекілік

рактикалық

еориялық

сихологиялық

азмұндық

едагогикалық

ехнологиялық

#####3

 

 

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мəселелері бойынша айналасқан зерттеушілер:

И. Т. Волков

А. М. Раевский

В. Оконь

М. В. Огородников

К. И. Дружинин

В. Н. Иващенко

В. В. Тихонов

В. И. Безруков

#####3

 

 

Іс-әрекет субъектісі:

оқыту процесін бір тәртіппен құрастыруды талап етеді.

оқыту мазмұнын тәртіп бойынша жүзеге асыруды талап етеді

оқыту процесін жүйеленген тәртіпке сай жүзеге асыруды талап етеді.

оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.

оқушының мүмкіндіктерін ескеру.

мұғалімнің білім беру процесін бағалайды.

оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануға ынталандыру.

лады.

#####3

 

 

Педагогикалық іс-әрекет құралдарын көрсетіңіз:

оқыту процесі.

.

білім беру процесі.

педагог, тәрбиеленуші, мектеп.

қу, енбек, ойын, қарым-қатынастар жатады.

дамыту, қалыптастыру.

оқушы.

оқу, сабақ беру

#####3

 

 

Педагогика ғылымының зерттеу объектісі:

қоршаған педагогикалық шындық

қоршаған орта шындығы.

педагогикалық шындық.

жеке тұлғаның даму процесі.

мемлекеттің білім беру жүйесі.

оқушылар ұжымы.

арнайы ұйымдастырылған педагогикалық процесс.

білім беру жүйесі.

#####3

 

 

Тұлғаны дамыту факторлары.

тұқымқуалаушылық.

орта.

тәрбие.

оқыту әдістері.

тәрбиелеу әдістері.

балалар қызығушылығы.

білім деңгейі.

оқыту әдістері.

#####3

 

 

Педагогика ғылымының функциялары:

ғылыми.

оқыту, тәрбиелеу заңдылықтарын ашу.

теориялық.

зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу.

технологиялық.

педагогикалық озық тәжірибені қорыту, игеру және тарату.

оқыту, тәрбиелеу принциптерін құру.

білім беру.

#####3

 

 

Мұғалімнің шеберлігі:

тәрбие үрдістері мен формаларында байқалады.

қоғамдық ұйымдардың іс-әрекеттерінде байқалады.

мұғалімнің тәрбиелік іс-әрекетінде байқалады.

үстінде байқалады.

тәрбиелік қатынастың нәтижесінде дамушы адам іс –әрекетінде байқалады.

кәсіби қарым-қатынасынан байқалады.

сабақ беруінен байқалады.

.

#####3

 

 

жүйелерін көрсетіңіз:

педагогтық кәсіптік білгірлік, педагогтық іс-әрекетіне бейімділік.

дидактика, мектептану.

әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы, әскери педагогика.

педагогтық іс-әрекетіндегі гуманистік бағыттылық.

педагогтық техника.

жалпы негіздері, тәрбие теориясы.

мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, үлкендер педагогикасы.

логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика.

#####3

 

 

 

Педагогтық іс-әрекеттегі гуманистік бағыттылық — қажет етеді:

адамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгерістері.

адам организміндегі сандық өзгерістер.

білімдер, іскерліктер және творчестволық іс-әрекеттер әдістерін игеру.

тәрбие ықпалымен жеке адамның әлеуметтік қасиеттерге ие болуы.

әрбиешілердің балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

үғалімдердің балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

#####3

 

 

Педагогқа қойылатын талаптар:

кәсіби біліктілігі.

базалық білімінің болуы.

кәсіби қарым-қарым қатынасты меңгеруі.

жақсы отбасының иесі.

селсоқтық.

қызығушылығы.

ата-аналармен тіл табысуы.

мектеп әкімшілігіне бағынуы.

#####3

 

 

Педагогикалық кәсіптік шеберліктің фундаменттік негізі:

кәсіптік білім.

базалық білім.

теориялық білім.

адамды өмірге дайындау қажеттілігі.

тәрбие маңызының артуы.

тәрбие мақсатының өзгеруі.

білім беру мазмұнының өзгеруі.

кәсіби іскерлік.

#####3

 

 

Педагогикалық техника дегеніміз:

педагогтық іс- әрекетті ұйымдастыра білу іскерлігі.

мұғалімнің оқыту әрекетін ұйымдастыра білу іскерлігі.

мұғалімнің тәрбиелеу әрекетін ұйымдастыра білу іскерлігі.

тәрбие үрдістері.

оқушылардың танымдық іс-әрекеттері.

қоғамдық ұйымдардың іс-әрекеттері.

мұғалімнің тәрбиелік іс-әрекеті.

тәрбие формалары.

#####3

 

 

 

Педагогикалық іскерлік түрлерін атаңыз:

педагогтың өзін-өзі басқара білуі.

педагогтың өзін-өзі тани білуі.

педагогтың өзін-өзі бағалай білуі.

оқушылардың танымдық іс-әрекеттері.

қоғамдық ұйымдардың іс-әрекеттері.

тәрбиелік қатынастың нәтижесінде дамушы адам.

мұғалімнің тәрбиелік іс-әрекеті.

кәсіби білім алу

#####3

 

 

Педагогикалық іскерлік түрі:

педаготтык міндетті жүзеге асыру үшін өзара әсер ете білуді меңгеру.

оқушылар ұжымына әсер ете білу іскерлігі.

кәсіби қарым-қатынас.

адамның дамуын қамтамасыз ететін тәрбиелік қатынастар.

адамның адамгершілік тәрбиесі.

адамның үйлесімді дамуы.

мектеп жасындағы балалардың өзін-өзі тәрбиелеуі.

адамның азаматтық тәрбиесі.

#####3

 

 

Педагогикалық техниканың бірінші топ компоненттеріне жататындар:

өз дене құрылыс пітімін қимыл-қозғалысын басқара білу.

келбет-пішінін, қас-қабағы, көңіл-күй сезімімен мақұлдауын, не құптамауын білдіру.

сөйлеу шеберлігімен, дауыс ырғағымен дикция-сымен қатынасты үйлестіре білу, әлеуметтік байқағыштық, өз қиялын басқара білу.

тәрбие процесі, оқыту, іс-әрекет.

тәрбие, іс-әрекет.

тәрбие, білім беру.

оқыту, дамыту, қалыптастыру.

тәрбие, оқыту дамыту.

#####3

 

 

Педагогикалық техниканың екінші топ компоненттеріне жататындар:

оқыту мен тәрбие жұмысын ұйымдастыра білушілік, конструктивтік техникасының болуы.

жеке адамға, ұжымға ықпал ете білу коммуникативтік білгірлік.

ығармашылық жұмыс ұйымдастыра білу.

тәрбие, іс-әрекет.

өз дене құрылыс пітімін қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігімен.

келбет-пішінін, қас-қабағы, көңіл-күй сезімімен мақұлдауын, не құптамауын білдіру.

ауыс ырғағымен дикция-сымен қатынасты үйлестіре білу, әлеуметтік байқағыштық, өз қиялын басқара білу.

тәрбие, білім беру, оқыту, дамыту, қалыптастыру

#####3

 

Оқушылардың оқыту белсенділік мəселесін оңдеуге үлес қосқандар:

М. И. Махмутов

Р. Г. Лемберг

И. Я. Лернер

А. В. Дунаевский

К. Л. Гундарев

В. И. Баженов

М. И. Васильев

С. Д. Железнова

#####3

 

 

Педагогикалық қарым-қатынас:

коммуникацяны орнату, дамыту, ұйымдасытруға бағытталған, ортақ іс-әрекет.

бұл педагог пен оқушылардың өзара әрекеттесуінің әлеуметтік нормативтік формасы.

тәрбие және оқыту міндеттерін шешуде туындайтын қиындықтарды шешу.

психикалық жағдай.

жеке дара іс-тәжірибені жинақтау.

адамның жан дүниесін түсіну.

мұғалім мен оқушы арасындағы рухани бірлік.

жеке тұлғаның қалыптасуындағы бірлескен әрекет.

#####3

 

 

жүйелерін көрсетіңіз:

педагогтық кәсіптік білгірлік, педагогтық іс-әрекетіне бейімділік.

дидактика, мектептану.

әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы, әскери педагогика.

педагогтық іс-әрекетіндегі гуманистік бағыттылық.

педагогтық техника.

жалпы негіздері, тәрбие теориясы.

мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, үлкендер педагогикасы.

логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика.

#####3

 

 

Педагогтық іс-әрекеттегі гуманистік бағыттылық — қажет етеді:

адамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгерістері.

адам организміндегі сандық өзгерістер.

білімдер, іскерліктер және творчестволық іс-әрекеттер әдістерін игеру.

тәрбие ықпалымен жеке адамның әлеуметтік қасиеттерге ие болуы.

әрбиешілердің балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

үғалімдердің балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

балаларға адамгершілік-ізгілік қарым-қатынас орнату жағынан жетіле түсуін қажет етеді.

#####3

 

 

Педагогқа қойылатын талаптар:

кәсіби біліктілігі.

базалық білімінің болуы.

кәсіби қарым-қарым қатынасты меңгеруі.

жақсы отбасының иесі.

селсоқтық.

қызығушылығы.

ата-аналармен тіл табысуы.

мектеп әкімшілігіне бағынуы.

#####3

 

 

Педагогикалық кәсіптік шеберліктің фундаменттік негізі:

кәсіптік білім.

базалық білім.

теориялық білім.

адамды өмірге дайындау қажеттілігі.

тәрбие маңызының артуы.

тәрбие мақсатының өзгеруі.

білім беру мазмұнының өзгеруі.

кәсіби іскерлік.

#####3

 

 

Педагогикалық шеберліктің негізгі ерекшеліктері:

бағдарлық, қабілетілік.

педагогтік әдептілік, айқын сөйлеу екпіні.

педагогикалық техника, педагогикалық тәуелділік.

педагогикалық іскерлік.

педагогикалық адамгершілік.

педагогикалық мәдениет.

педагогикалық іс-әрекет.

педагогикалық шеберлік.

#####3

 

 

Оқыту мен тәрбиеленудегі педагогикалық шеберліктің мазмұны:

Оқыту мен тәрбиелеу әрекетін кәсіби меңгеру қажетті құралдарды білу, сөйлеу мәнерінің техникасын меңгеру.

оқыту мен тәрбиелеу әрекетін кәсіби меңгеру, педагогикалық шығармашылық, педагогикалық стиль, педагогикалық тактика мен этика.

оқыту мен тәрбиелеу әрекетін кәсіби меңгеру: өзінің және өзгенің іс-әрекетін қабылдай және бағалай білу дағдысы, баланың ішкі дүниесін тануға деген қызығушылық.

тәрбие жүйесінің элементі, тәрбиенің әдістері, құралдары, формалары.

оқу-тәрбие үдерісінің технологиясы, ата-аналармен жұмыс түрлері.

оқу-тәрбие үдерісінің қарама-қайшылығы, заңдылықтары мен оны жүзеге асырудағы тәрбиеші әрекеті.

тәрбиешінің кәсіби іс-әрекеті, құзіреттілігі мен ғылыми білімі әрекетін тұтастай тану қабілеті, тәрбие жұмысының мазмұны.

оқу-тәрбие үдерісінің, оның мазмұны, құрамы, әдістері мен тәсілдері.

#####3

 

 

Педагогикалық шеберліктің негізгі қадамдары:

педагогикалық профессионализм.

педагогикалық шеберлік.

педагогикалық жаңашылдық.

педагогикалық адамгершілік.

сыртқы мәдениет.

кәсібилік.

педагогикалық әдептілік.

педагогикалық тәуелділік.

#####3

 

 

Тәжірибелі педагогтардың атқаратын жұмыстары:

жас тәрбиешілерге жекелей көмек көрсетуі.

жас тәрбиешілерге топтық көмек көрсетуі.

пән әдістемелік бірлестіктерінің жұмыстарын жандандыру.

бақылауды күшейту.

нәтижені қадағалау.

білім сапасын жетілдіру.

мұғалімнің инновациялық даярлығы.

мұғалімнің ізденушілігі

#####3

 

 

 

Педагогикалық техниканың компонеттері:

қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі.

оқыту мен тәрбие жұмысын ұйымдастыра білу.

қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі.

адамның келбет-пішіні, дене қимылы

басқа да ұйымдастыру формалары

іс-әрекет қатынасы

коммуникативтік білгірлік

ұжымға ықпал ете білу

#####3

 

 

Педагогикалық технологияның негізгі элементтері:

педагогикалық қарым-қатынас.

педагогикалық бағалау, талап.

конфлект және ақпараттық әсер ету.

техника.

технология.

әдістер.

оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдана отырып білімдерді меңгеру.

ақыл-ойды дамыту.

#####3

 

 

Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті:

әңгімелесушіні тыңдай білу.

тыңдаушылардың реакциясын бақылау және ұғыну.

өз сөзіңмен әңгімеге келесі адамды елітіп әкету.

өзін-өзі басқару шеберлігі.

моральдық қасиеттері.

жан-жақтылығы.

жүріс-тұрысы.

баланың жан дүниесін түсіне білу.

#####3

 

 

жағдайдағы сатылар:

шеберлік.

   

құзырлылық.

гуманистік.

қабілеттілік.

бағыттылық.

педагогикалық техника.

біліктілік.

#####3

 

 

 

Білімнің деңгейін көтеру мақсатындағы оқудың нәтижелілігі:

әдістемелік бірлестік жұмысын жоспарлау.

әдістемелік бірлестік жүргізетін іс-шаралар.

мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің нәтижесі.

іскерлік дағдыларын дамыту.

шығармашылық белсенділігі.

әдістемелік жұмысты тиімді ұйымдастыруы .

ізденісі.

әдістемелік бірлестіктердің жұмыстарын күшейту.

#####3

 

 

Тәрбиеші мамандығының құрылымы ( профессиограмма):

мамандықты көтеру.

кәсіби біліктілігіне қойылатын талаптар.

педагогтың тұлғасына қойылатын талаптар.

әлеуметтік дайындығын көтеру.

мамандық деңгейін көтеру.

психологиялық дайындығын анықтау.

педагогикалық деңгейін тексеру.

кәсіби сипаттамасы.

#####3

 

 

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

В. К. Дьяченко

В. В. Беспалько

В. В. Данилов

З. И. Тимофеев

С. Д. Шатунов

Н. И. Семёнова

М. И. Харченко

В. П. Корниенко

#####3

 

 

Педагогикалық шеберліктің негізгі ерекшеліктері:

бағдарлық, қабілетілік.

педагогтік әдептілік, айқын сөйлеу екпіні.

педагогикалық техника, педагогикалық тәуелділік.

педагогикалық іскерлік.

педагогикалық адамгершілік.

педагогикалық мәдениет.

педагогикалық іс-әрекет.

педагогикалық шеберлік.

#####3

 

 

Педагогикалық конфликтінің ерекшеліктері:

проблемалық ситуацияларда мұғалімнің дұрыс шешім қабылдауға жауаптылығы.

конфликтіге қатысушылар әр түрлі әлеуметтік статусқа ие.

мұғалім инициативаны өз қолына алуы керек.

өзара әрекеттіс жағдайын туғызу.

психологиялық климаттың жоқтығы.

мұғалімдердің ортақ шешімге келеалмауы.

ұжым мүшелерінің келіспеушілігі.

сыйластықтың болмауы.

#####3

 

 

Педагогикалық қарым-қатынастың кезеңдері:

оқытушының модельдеуі.

сыныппен қарым-қатынасты орнату.

педагогикалық қарым-қатынасты басқару.

кәсіби білімдерді жетілдіру.

иландыру, сендіру.

оқушылардың бірін-бірі тануы.

оқушылардың бірін-бірі сыйлауы.

#####3

 

 

Этика:

мораль туралы ғылым.

педагогтың бір ерекше қасиеті.

мұғалімдерге қажетті нормалар мен принциптер.

педагогикалық процестер.

кәсіптік педагогикалық әрекет.

қасиет.

ұжымдағы көңіл-күй.

###3

 

 

Педагогикалық шеберлікке жету жолдары:

тәжірибе алмасу.

шығармашылық өзін-өзі сезінуі.

өзінің нәтижесі, әрекетіне қуануы.

білім беру.

тәрбие процесі.

оқыту процесі.

дағды қалыптастыру.

білім деңгейі.

#####3

 

 

Тәрбиеші мамандығының құрылымы ( профессиограмма):

мамандықты көтеру.

кәсіби біліктілігіне қойылатын талаптар.

педагогтың тұлғасына қойылатын талаптар.

әлеуметтік дайындығын көтеру.

мамандық деңгейін көтеру.

психологиялық дайындығын анықтау.

педагогикалық деңгейін тексеру.

кәсіби сипаттамасы.

#####3

 

 

Педагогикалық шеберліктің негізгі ерекшеліктері:

бағдарлық, қабілетілік.

педагогтік әдептілік, айқын сөйлеу екпіні.

педагогикалық техника, педагогикалық тәуелділік.

педагогикалық іскерлік.

педагогикалық адамгершілік.

педагогикалық мәдениет.

педагогикалық іс-әрекет.

педагогикалық шеберлік.

#####3

 

 

Адамгершілік, еңбек, дене, эстетикалық тәрбие-ол:

тәрбие түрлері.

тәрбие салалары.

тәрбие бөлімдері.

тәрбие моделі.

тәрбие құралдары.

тәрбие мақсаты.

тәрбие міндеті.

тәрбие формасы.

#####3

 

 

Педагогикалық техниканың компонеттері:

қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі.

оқыту мен тәрбие жұмысын ұйымдастыра білу.

қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі.

адамның келбет-пішіні, дене қимылы.

басқа да ұйымдастыру формалары.

іс-әрекет қатынасы.

коммуникативтік білгірлік.

ұжымға ықпал ете білу.

#####3

 

 

Басқару іс-əрекеттерді үдерсіндегі қызметтер:

ұйымдастыру

мақсаттардыайқындау

жоспарлау

жобалау

сендіру

бағыттау

кеңес беру

жасау

#####3

 

 

Оқушы қабілеттерін дамыту:

табиғи нышандардан тәуелді.

арнайы жүйеленген жұмыстар жүргізуге тәуелді.

қызығушылығына байланысты арнайы үйірмелерге қатысуға байланысты.

игерген білімдер көлемінен тәуелді.

оқыған кітаптар санынан тәуелді.

құрдастарымен, үлкендермен қарым-қатынасқа түсуінен тәуелді.

оқу-тәрбие процесін мақсатты ұйымдастырудан және іске асырудан тәуелді.

іскерліктер көлемінен тәуелді.

#####3

 

 

Педагогтың жеке тұлғасына қойылатын ғылыми негізделген талап:

профессиограмма

педагогтың идеальды моделі

педагог тұлғасының эталоны

социограмма

диаграмма

пиктограмма

дистограмма

кәсіби іс-әрекетінің жиынтығы

#####3

 

 

Педагогикалық технология:

оқыту, тәрбиелеу процесін оңтайландыру, педагогикалық тиімділікті көтеру

тәрбиелеу, дамыту және оқытудың сапасына жеңіл жету

өнер, шеберлік, біліктілік

қарым-қатынастың демократиялық стилі

өктемдік басқару стилі

балаларға және мамандығына деген сүйіспеншілік

жоспарланған оқыту

педагогтың сөйлеуі үрдісі

#####3

 

 

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі:

тактикалық ақпараттар

желел ақпарат

бастапқы ақпарат

вариативтік ақпарат

тақырыптық акпарат

негізгі ақпарат

мазмұндық ақпарат

жалпы ақпарат

#####3

 

 

 

алымдар:

П.Н.Лепешинский.

А.С.Макаренко

Т.Е.Конникова.

В.А.Сидоров.

С.А.Александров.

Б.Н.Журавлев.

М.Л.Архангельский.

В.И.Тимошенко.

#####3

 

 

алымдар:

К.Успанов.

Н.Д.Хмель.

В.А.Сластенин.

К.И.Иванов.

П.П.Власенко

В.Д.Овсянников.

Д.И.Мещеряков.

М.В.Волошин

#####3

 

а байланысты:

мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.

мұғалім позициясына

сұранысқа ие болуына

мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардыњ көлеміне.

мектеп директорының позициясына.

директор орыбасарының позициясына.

қойылатын талаптардың мазмұнына.

сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына.

#####3

 

дері:

жүйенің қалыптасуы.

ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.

жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау.

оқушылар ұжымын зерттеу.

оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу.

жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі.

жүйенің дамуы.

#####3

 

 

міндеттері:

әлеуметтік міндеттер

диагностикалық міндеттер.

адамгершілік міндеттер

педагогикалық міндетер.

психологиялық міндеттер.

дамытушылық міндеттер.

тәрбиелік міндеттер.

.

#####3

 

 

ызметтері:

баланың денсаулығын сақтау.

баланың адамгершілігін тәрбиелеу.

баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.

баланың ақыл-ойын дамыту.

баланың шығармашылығын дамыту.

баланың рухани байлығын дамыту.

оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту.

оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру.

#####3

 

л:

сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.

топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.

өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.

топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру.

сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру.

оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.

#####3

 

арастырады:

ытамыз.

ытамыз

ытамыз.

ытамыз.

ытамыз.

ытамыз.

ытамыз.

ытады.

#####3

 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

ұбылыстарды даму барысында зерттеу

ір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

ерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

былысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

аңдылықтарды танып білу

қу процесін зерттеу

ерттеу мазмұнының тақырыпқа сай келуі

ір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру

#####3

 

тары.

.

.

.

.

.

.

.

.

#####3

 

ыту принциптері:

.

рнекілік

еткіліктік.

дістемелік.

.

болжамдылық.

басқарушылық

ұйымдастырушылыќ.

#####3

 

діскерлермен психологтар:

Л.С.Выготский.

Б.Г. Есипов.

В.В. Давыдов.

В.И.Малиновский.

Д.С. Кондратенко.

М.Н.Сергеева.

В.Д.Кононов.

Н.В.Петрова.

#####3

 

 

станушылар:

Гераклит.

Цицерон.

Песталоцци.

Аристотель.

Платон.

А.Я.Коменский

Ж.Ж.Руссо.

Демокрит

#####3

 

ралады.

емлекеттік.

лттық-аймақтық

ектептік

.

.

лемдік.

мемлекеттік

.

#####3

 

жаттары:

у жоспары.

дармалар.

тар.

ны.

жаты(паспорты).

уставы.

журналы.

нделігі.

#####3

 

йымдастыру формаларына жатады:

.

еминар.

у саясаты.

мыс.

мыс.

сіндіру.

ендіру.

#####3

Вопросы по философии бакалаврам

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

 

Определите сущность понятия «мировоззрение», рассмотрите его структуру и назовите основные компоненты.

философии.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

2. Проанализируйте истоки и основные идеи экзистенциальной философии. Назовите представителей французского и немецкого экзистенциализма и их основные идеи.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

 

. Определите основные функции философии в системе культуры.

. Определите значение и влияние философии психоанализа на культуру ХХ века.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

 

наукой (специальностью студента), искусством, правом, другими историческими типами и формами мировоззрения.

. Определите периодизацию русской философии. Опишите становление русской философии в X – XVII вв.

 

Зав.кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

 

. Оцените роль философии в современном обществе.

значение философских взглядов П. Я. Чаадаева.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

 

. Определите характерные особенности Древнегреческой философии.

. Определите особенности и основные идеи философии русского Просвещения.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

 

философии.

Н. Толстого

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

 

. Раскройте генезис проблемы человека в Древнегреческой философии.

Проанализируйте основные идеи философии всеединства Вл.  Соловьева.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

 

. Оцените заслугу софистов и Сократа в развитии гносеологической проблематики в античной философии. Сопоставьте принципы этического рационализма и релятивизма.

венность.

 

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

 

1. Сопоставьте онтологические идеи учений Платона и Аристотеля.

. Назовите основные формы бытия и покажите их диалектику.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

1

 

1. Назовите основных представителей и идеи античного материализма и идеализма.

2. Покажите философский смысл категории «материя». Назовите ее уровни и виды.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

2

 

1. Сравните этические учения эпикуреизма и стоицизма.

. Раскройте взаимосвязь категорий «пространство», «время» и «движение».

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

3

1. Проанализируйте философские истоки патристики. Назовите временные рамки патристики. Определите значение учения А. Августина.

.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

философии

Философия

 

4

 

1. Определите особенности средневековой схоластики, назовите философские истоки схоластики.

Самосознание и рефлексия.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

5

 

1. Выявите значение учения Ф. Аквинского в рационализации средневековой философии, определите позицию Ф. Аквинского в споре об универсалиях.

Раскройте генезис проблемы познания в философии.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

6

 

1. Определите характерные особенности философии эпохи Возрождения. Какие изменения происходят в данную эпоху в различных сферах жизни общества, и каким образом они влияют на философию? Раскройте смысл понятий «гуманизм», «секуляризация».

Проанализируйте диалектику чувственного и рационального познания.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

7

 

антеизм» и «натурфилософия».

».

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

8

 

1. Проанализируйте социальные теории эпохи Возрождения.

. Постройте классификацию методов научного познания.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

 

философии

Философия

 

19

. Раскройте особенности и проблемы Европейской философии 17 века.

.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

 

0

науки Нового времени.

. Дайте философский анализ проблемы жизни.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

1

 

.

. Раскройте сущность экологической проблемы и назовите основные концепции ее решения.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

 

философии

Философия

 

 

2

 

. Проанализируйте связь гносеологии с онтологией в Европейской философии 17 века. (Б. Спиноза и Г. Лейбниц).

Проанализируйте генезис проблемы человека в истории философской мысли.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

3

 

.

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

 

4

 

. Рассмотрите особенности и проблемы философии Просвещения.

е их достоинства и недостатки.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

5

 

Структура процесса познания по И. Канту.

. Материалистическое и идеалистическое понимание общества. Покажите диалектику объективного и субъективного в социально-исторической практике.

 

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

 

6

 

. Проанализируйте систему объективного идеализма Г. Гегеля. Определите значение категорий и законов диалектики Г. Гегеля.

Определите структуру общества и диалектику его элементов.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

 

7

 

. Проанализируйте основные идеи материалистического учения К. Маркса и Ф. Энгельса.

Раскройте философский смысл понятия культуры. Определите структуру культуры.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

28

 

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Проанализируйте проблему жизни, смерти и бессмертия в философии.

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

29

 

Проанализируйте основные идеи русской религиозной философии.

ное.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт

»

 

философии

Философия

 

0

 

.

Опишите структуру общественного сознания: уровни, сферы и формы.

 

Зав. кафедрой_________________

   Преподаватель________________

 

 

 

Урок математики в 3 классе по теме «Решение уравнений. Составление уравнений по задаче».

hello_html_21eae896.gifУрок математики в 3 классе.

Тема: Решение уравнений. Составление уравнений по задаче.

Цели урока:

  1. Совершенствовать умение решать уравнения разных видов: простой и сложной структуры; закрепить знания о взаимосвязи компонентов арифметических действий. Познакомить учащихся с новым способом решения задач, совершенствовать навыки составления уравнений; развивать умение анализировать и обобщать.

  2. Закреплять умение мыслить, анализировать; развивать внимательность.

  3. Воспитывать познавательную активность, умение работать в парах, группах, коллективе; умение оценивать себя и одноклассников.

Тип урока: урок – закрепления знаний.

Оборудование: учебник, тетрадь, доска, мел, сигнальные карточки, диаграмма Венна, карточки с уравнениями, цветные магниты, цветные маркеры, лестница успеха для рефлексии.

Ход урока.

  1. Орг. момент.

Проверка и организация рабочего места. Приветствие.

— Приготовьтесь к уроку. Нам необходим учебник, тетрадь, дневник, ручка,

карандаш, линейка, цветные карандаши. А еще внимательность, знания, хорошо думающая голова.

— Сегодня на уроке у нас гости. Поприветствуйте их.

2. Введение в тему.

На доске записаны простые уравнения, числовые и буквенные выражения.

х * 70 = 140 11 * 3 + 9 = 52 34 : а а + в

54 : х = 3 39 : 3 = 13 18 * в

х : 9 = 12 91 : 17 = 3 с – 15

— Разделите на группы данные выражения. (Учащиеся называют группы: уравнения, числовые выражения, буквенные выражения – обозначить каждую группу цветным магнитом)

— Дайте характеристику каждой группе.

— Что такое уравнение?

— Что значит решить уравнение? Что такое корень уравнения?

— Что такое числовое выражение?

— Что такое буквенное выражение?

— С помощью каких выражений мы записываем решение задач? (числовых и буквенных)

— Как вы думаете, какой будет тема нашего урока?

— Правильно. Решение уравнений и задач с помощью уравнений.

3. Минутка чистописания.

— Начнем урок с минутки чистописания.

35 700

— Пропишите данные числа до конца строчки, чередуя.

— Дайте числам характеристику: название числа, класс, сколькизначное число, почему, сколько в числе ед., дес., сот., соседи числа.

4. Составление уравнений. Р
абота по вариантам.

— Используя эти два числа и переменную (х), составьте уравнения. Работать будем по вариантам.

I вариант: все уравнения на сложение и деление;

II вариант: все уравнения на вычитание и умножение.

— Перед тем, как вы начнете составлять и решать уравнения, давайте вспомним правила (как найти неизвестный множитель, делимое, делитель, слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое).

— Что значит решить уравнение?

— Что такое корень уравнения?

Составление и решение уравнений самостоятельно.

I вариант: II вариант:

35 + х = 700 (665) х – 35 = 700 (735)

х + 35 = 700 (665) 700 – х = 35 (665)

х : 35 = 700 (24.500) х – 700 = 35 (735)

х : 700 = 35 (24.500) 35 * х = 700 (20)

700 : х = 35 (20) х * 35 = 700 (24.500)

Взаимопроверка.

— Поменяйтесь тетрадями и проверьте работу своего соседа.

— А теперь проверим уравнения у доски: на доску вывешивается карточка с уравнением, учащиеся называют корень уравнения; если ответ правильный, звучит хлопок.

5. Физминутка (музыкальная).

6. Составление и решение сложных уравнений.

— О каких уравнениях мы вспомнили? (простых)

— Какими ещё бывают уравнения? (сложными)

— Давайте сравним простое и сложное уравнение, что у них общего и чем они отличаются.

Работа с диаграммой Венна.

— А теперь давайте запишем уравнения на доске под диктовку. (Один ученик записывает, остальные проверяют и оценивают сигнальной карточкой)

Сумма чисел 54 и неизвестного числа равна частному чисел 720 и 6.

54 + х = 720 : 6

— Какое это уравнение? Что необходимо сделать, чтобы решить это уравнение? (Решение у доски с комментированием)

— Решим ещё одно уравнение (один ученик у доски самостоятельно, остальные в тетрадях).

— Я задумала число, увеличила его в 30 раз, потом прибавила 160 и получила 1000. Какое число я задумала?

х * 30 + 160 = 1000

— Правильно ли записано уравнение? (проверка сигнальными карточками)

— В чем особенность
этого уравнения?

— Как решали уравнение? Что необходимо помнить при решении сложных уравнений?

7. Работа по учебнику.

а) – Откройте учебник на стр. 72 №5. Решим задачу.

— Прочитайте задачу (самостоятельно).

— О чем говорится в задачи? Что необходимо узнать?

— Определите вид задачи.

— Найдите главные слова. Как запишем краткую запись? (на доске)

— Можем сразу ответить на главный вопрос задачи?

— Что узнаем сначала, потом?

— Как можно решить задачу? (разными способами)

— Объясните 1 способ решения (на доске).

— Объясните 2 способ решения (на доске).

б) Работа в группах.

— Есть ещё один способ решения этой задачи – решение с помощью уравнения. Хотите попробовать составить уравнение?

— Что в задаче неизвестно?

— Что примем за Х?

— А теперь вы соберетесь в группы и попробуете составить уравнение к данной задаче.

Учащиеся делятся на 4 группы по 6 человек, на бумаге маркером записывают уравнение (3 – 5 мин).

— Давайте проверим, что у вас получилось.

Представитель от каждой группы вывешивает уравнение на доске, остальные сверяют с эталоном и оценивают хлопком.

Решение уравнений у доски (1 ученик от группы), остальные записывают его в тетрадь.

8. Рефлексия. Итог урока.

— Наш урок подходит к концу.

— О чем мы говорили на уроке? Чему учились?

— Весь урок вы оценивали друг друга, а теперь оцените себя и свою работу, свои знания на уроке. У вас у каждого в руках лесенка успеха, закрасьте того человечка, который соответствует вашему состоянию к концу урока.

— Урок окончен. Спасибо за работу!

3

Мастер-класс по плетению птичек из бумажных трубочек

Мастер- класс для работников образования, учащихся и других специалистов, занимающихся плетением из бумажных трубочек.

«Плетение птичек из бумажных трубочек»

(Разработала педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма» Куликова Татьяна Викторовна)

Тема: Изготовление птичек в технике плетения из бумажных трубочек.

Цель: Обучение технологической последовательности изготовления птичек.

Задачи:

Познакомить с технологическими приемами, особенностями придания задуманной формы, продемонстрировать поэтапное выполнение изделия с подробным описанием работы.

Развивать сенсорные и моторные навыки учащихся, творческие способности, речь и внимание, последовательность выполнения действий в работе над изделием по словесной инструкции педагога.

Воспитывать интерес к культуре и искусству, художественный вкус, композиционные чувства, совершенствовать эстетические взгляды.

Материалы и оборудование (по количеству участников):

1. Трубочки накрученные;

2. Спица;

3. Ножницы или канцелярский нож;

4. Клей ПВА;

5. Краски акриловые;

6. Лак;

7. Кисти для краски и лака.

Сколько интересных и полезных вещей можно сделать из обычной бумаги. Для плетения можно использовать газеты, журналы, офисную и упаковочную бумагу, факсовые рулоны, кассовую ленту, кальку и другие виды бумаги.

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Из какой бумаги плести – выбирать вам. Мне больше нравится офисная. Изделия из нее получаются прочные, более износостойкие, чем из газетной бумаги.

Обычно офисную бумагу я режу по длине на 4 части и накручиваю на спицу № 3.

Последовательность плетения птичек из бумажных трубочек.

1. hello_html_m31bb220a.jpg

Для начала сплетем туловище птички. Начнем с головки. Для этого из 4 палочек стоек сложим снежинку (получится 8 концов) и начнем плести веревочкой из 2-х палочек. Можно применять уже окрашенные палочки, а можно покрасить после того, как работа будет выполнена.

2. hello_html_mecca99c.jpg

После 2-х рядов плетения начинаем сгибать основные стойки от себя, увеличивая расстояние между стойками, округляя, формируя таким образом головку.

3. hello_html_2be55d00.jpg

Проплетаем несколько рядов и начинаем сужать расстояние между стойками, приближая их друг к другу. Туловище становится меньше. К концу плетения проплетаем 5-6 рядов по 2 стойки вместе, оставив небольшое отверстие. В это отверстие будет вставляться хвостик из 3-х перьев. Конец одной трубочки (которая находится за стойкой), обрезаем.

4. hello_html_392d058d.jpg

Приступаем к изготовлению перьев. Среднее перо в форме капельки из 3-х основных стоек. Для этого к середине палочки стойки присоединяем еще одну палочку и оплетаем, огибая одной палочкой основные стойки в шахматном порядке, формируя полукруг. Далее сужаем основные стойки, формируя капельку. Ближе к концу обрезаем среднюю палочку и далее оплетаем 2 стойки. Кончики подклеиваем.

5. hello_html_m470ed049.jpg

Два других пера делаем с острыми концами. Сгибаем палочку пополам и обвиваем получившиеся 2 стойки бумажной палочкой.

6. hello_html_52eae342.jpg

Далее плетем клювик длинной около 1,5 см., так же, как острые перья на хвост. Крылья плетем тек же, как круглое перо хвоста, а подставку так же, как начинали голову птички, только снежинку делаем их 3-х палочек стоек, оплетаем веревочкой из 2-х палочек, формируя маленький колокольчик.

7. hello_html_392b91d6.jpg

Приклеиваем хвостик в отверстие сзади и обматываем оставшейся палочкой место склеивания туловища и хвоста. Приклеиваем крылья, клюв и подставку. Подставку клеим так, чтобы птичка удерживала равновесие.

8. hello_html_m4986e79c.jpg

Оттеняем концы крыльев, хвоста, клюва и подставки коричневым цветом, покрываем лаком и приклеиваем глазки.

Математическая сказка «Положительные и отрицательные числа»

6 класс

Война знаков

(Положительные и отрицательные числа)

В старые давние времена на одной координатной прямой мирно жили два государства Плюсандия и Отрицандия. Плюсандцы и отрицандцы ходили друг к другу в гости и помогали по хозяйству.

Но однажды в Отрицандии вступил на престол злой и коварный король Минус Третий. Ему казалось, что его королевство мало, и он решил завоевать Плюсандию.

Рано утром плюсандские войска перешли границу «Ноль». Нападение их было настолько неожиданно и вероломно, что плюсандцы не могли оказать должного сопротивления. За короткий срок была захвачена большая часть Плюсандии, а отрицандцы все отступали. Многие плюсандцы были убиты, а тех, кто спасся, захватили в плен и заключили в скобки.

В это время король плюсандцев Номер Положительный обратился за помощью к мудрому учителю математику Мозговику. Учитель работал неделю. Он не ел, не спал и изобрел множительную машину «Иксоид 2*2». Если в эту машину заходили два плюсандца, то выходили четверо. Плюсандская армия стала быстро расти. Но про эту машину узнал Минус Третий. Он послал свой передовой отряд, чтобы похитить «Иксоид 2*2». Когда машина была похищена и доставлена во дворец, были проведены первые испытания.

Они закончились полным провалом, потому что когда в машину заходили два отрицандца, то выходили четверо плюсандцев.

Отрицандцы не знали важного свойства: при умножении минуса на минус будет знак плюс.

Теперь катастрофа развивалась в обратном направлении. И все могло закончиться неизвестно чем, если бы не мудрец Мозговик. Старый учитель математики предложил разрушить свою машину и установить мир между государствами, так как плюсандцы и отрицандцы не могут существовать друг без друга.

С тех пор жители обоих государств живут в мире и согласии. А на границе «Ноль» установили памятник великому и мудрому учителю.

Вопрос

О каком свойстве говорится в этой сказке?